[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جهاد سازندگی

 

بسمه تعالی

جهاد سازندگی استان تهران

 

تاریخ: ١٣ آذر ۵۹

ردیف: [ناخوانا]

پیوست: ۳ برگه

 

جهاد سازندگی مرکزی

پیرو اطلاعی۱۱۱۱۵ / د –۵۹ /٩/ ٨ راجع به نامه شهرداری مربوط به گورستان بهائیها با جهاد شهر ری صحبت شد معلوم شد قریه اکبر آباد جزء اموال احسان بهائی فراری بوده در اختیار بنیاد است و بنیاد باغی را به جهاد جهت جمع آوری آن و حفاظت واگذار کرده و اصلاً مسئله ربطی به جهاد ندارد و این خود روستاها هستند که از سه سال و بیشتر قبل از این مانع قبرستان شدن برای بهائیها هستند محض اطلاع بعرض رسید و به شهرداری گزارش شود والسلام./ ص

نماینده امام در جهاد سازندگی استان تهران

سید [ناخوانا]ِ همدانی

[مهر رسمی]

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]