[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[شماره:]١١٤٧٩

[تاریخ:] ١٩دی١٣٦٠

 

بسمه تعالی

 

سازمان غله کشور

[اطلاعیه و فرم از وزارت بازرگانی برای درخواست مسابقه ورودی جهت استخدام در سازمان غله کشور، یکی از ضوابط را متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور که در فرم مبنی بر مسلمان، کلیمی، مسیحی و زرتشتی است قرار داده است]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]