[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

از: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 از: سازمان بیمه و بازنشستگی

 به: شورایعالی قضائی (دیوان عدالت اداری مدیر دفتر شعبه ١٠)

موضوع: استوار بازنشسته کرامت قدرتی حصاری

شماره ۱۳۷۸۹۴

تاریخ: [؟] اردیبهشت ١٣۷۴

پیوست

 

 بازگشت به شماره ١٠/٧٣/۱۳۷۵ - [تاریخ:]٢١ اسفند ١٣٧٣

سازمان بیمه و بازنشستگی یک سازمان اجرائی بوده و تعهدی در قبال قطع حقوق و برقراری حقوق ندارد. لذا یکبرگ تصویر نامه دادستانی انقلاب اسلامی که توسط آن حقوق نامبرده بالا قطع شده است به پیوست ارسال می‌گردد.

[مهر ناخوانا]

[ناخوانا]

از طرف سرتیپ کمال‌الدین امامی

[امضا]

۵ اردیبهشت ١٣۷۴

گیرنده: نامبرده بالا جهت اطلاع.

نشانی: [آدرس]

[مهر رسمی]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]