[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] تا شھدا

[تاریخ:] ١۵ بهمن ١٣٩٩

 

ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را از دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻗﻢ آﻏﺎز ﮐﺮد و در اوﻟﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺪﺗﯽ  ﺑﻪ زادﮔﺎه ﺧﻮد آذرﺷﻬﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻔﻮذ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در آذرﺷﻬﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺮاج ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن از ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺒﺎرزات ﻣﺪﻧﯽ، وي ﻃﯽ دﻫﻪ ١٣۴٠ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواك دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ.

«ﻣﺪﻧﯽ» ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ٢١ ﺷﻬﺮﯾﻮر ١٣۶٠ در ﺣﺎل اﻗﺎمه ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺮور ﺷﺪ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]