[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] عصر نو

[تاریخ:] ٢٩ بھمن ١٣٨٧ - ١٧ فوريه ٢٠٠٩

 

جامعه بھائیت در ایران در خطر است

خبرگزاری نیمه رسمی در ایران خواستار "انھدام کامل" بھائیت شد.

۲۹ بھمن ماه ۱۳۸۷ – کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کرد که حمله به جامعه بھائیت در ایران

با اعلام نیمه رسمی برای "انھدام کامل" آنھا به سطح خطرناکی رسیده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از دولت ایران خواست که فورا تھدید‌ھای روز افزون خشونت بار خود را علیه اعضای جامعه بھائیت متوقف کند و افراد بازداشتی اقلیت مذھبی بھائی را که بدون ھیچگونه اتھامی در زندان بسرمی‌برند، آزاد کند. این کمپین ھمچنین از جامعه بین‌المللی خواست که آزار و اذیت روز افزون اقلیت مذھبی بھایی را بشدت محکوم کنند.

دولت در طول یکسال گذشته حملات خود را علیه اعضای جامعه بھائیت شدت داده است. در حال حاضر حداقل ۳۰ نفر از بھائیان در سراسر کشور در زندان بسر می‌برند. بھائیان که جمعیتی حدود ۳۰۰ ھزار نفر دارند اقلیت مذھبی‌ای ھستند که در قانون اساسی ایران برسمیت شناخته نشده‌اند. بھائیان در طول ۳۰ سال گذشته مورد تبعیض‌ھای رسمی قرار گرفتند و حدود ۲۰۰ نفر از آنھا از زمان انقلاب در سال ۱۳۵۷ به بعد اعدام شدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان – ایسنا - در تاریخ ۲۳ بھمن ماه ۱۳۸۷، قاضی حداد؛ مقام رسمی قوه قضائیه اعلام کرد که دادگاه ھفت تن از رھبران جامعه بھائیت بزودی برگزار خواھد شد. در این گزارش به نقل از حداد برخی از اتھامات این افراد "جاسوسی برای اسرائیل، توھین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام "عنوان شده است.

اعضای رھبری جامعه بھائیت از فروردین ماه ۱۳۸۷ بدون دسترسی به وکیل در بازداشت ھستند. شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل که وکالت آنھا را بعھده دارد، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت که ایشان ھنوز از جزئیات کیفرخواست و محاکمه مطلع نیستند. انتظار می‌رود که پرونده این متھمین در طول این ھفته قبل از دادرسی در اختیار ایشان قرار بگیرد. بنظر می‌رسد که شدت حملات مقامات علیه بھائیان یک حیله روابط عمومی‌ای باشد برای اینکه بتوانند نتیجه دادگاه آنھا را تحت تاثیر قرار بدھند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس در تاریخ ۲۷ بھمن ماه ۱۳۸۷ گزارش داد که دادستان کل کشور؛ آیتلله قربانعلی دری نجف آبادی، در نامه‌ای به وزیر اطلاعات؛ محسن اژه‌ای نوشت که تشکیلات فرقه بھائیت "در تمامی رده‌ھا غیر قانونی و غیر رسمی بوده و وابستگی آنھا به اسرائیل و ضدیت آنھا با اسلام و نظام اسلامی محرز و خطر آنھا برای امنیت ملی مدلل و مستند است."

گزارش منتشره توسط خبرگزاری فارس در پایان چنین جمع بندی می‌کند که این نامه مجوزی است از سوی دادستان کل برای "برخورد قاطع با عناصر تشکیلات؛ تا انھدام کامل آنھا".

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از مقامات قضایی خواست که دادگاه بھائیان را متناسب با معیارھای بین‌المللی دادرسی عادلانه برگزار کرده و حقوق متھمین را در فضایی شفاف و آزاد تضمین کنند.

ھادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در مورد اتھامات اعضای رھبری جامعه بھائیت گفت: "این اتھامات خیلی جدی ھستند. ھمه شواھد، از بازداشت آنھا تا ھمین محاکمه‌ای که در پیش است، به نظر میرسد

گواه بر بی‌اساس بودن این اتھامات و منشاء سیاسی آنھا می‌باشد." قائمی در مورد دادگاه این متھمین گفت: "محاکمه این افراد، در صورتی که دادگاه نتواند این اتھامات را بطور علنی ثابت کند و اگر امکان دفاع مناسب برای آنھا فراھم نشود، کاملا بی‌اعتبار خواھد بود، و در چنین وضعیتی، این دادرسی چیزی بیش از یک تعقیب و آزار شبیه توھمات قرون وسطایی نخواھد بود."

دولت ایران ھمواره مذھب بھایی را به ابزار دولت اسرائیل متھم کرده اما ھرگز اطلاعاتی برای اثبات این اتھام ارائه نکرده است. در تبلیغات رسمی ھمواره برای اثبات این اتھام به این که مرکز بین‌المللی بھائیان در حیفا، اسرائیل قرار دارد اشاره می‌شود. اما تاسیس این مرکز به زمان تبعید موسسان آن به دوران امپراتوری عثمانی در سال ۱۸۶۸ میلادی بر می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]