[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب واخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] رادیو فردا

[تاریخ:] ۱۱ مرداد ۱۳۹۲

 

انتقاد شديد کميسيون آزادی مذاهب از فتواھای آيت الله خامنه‌ای عليه بھاييان

کميسيون آزادی مذاھب جھان روز پنجشنبه، ١٠ مرداد، فتواھای آیت­ الله خامنه‌ای، رھبر جمھوری اسلامی ایران، عليه بھایيان را به شدت مورد انتقاد قرار داد واز رھبران جھان خواست که در برابر این فتواھا از جامعه بھایيان ایران حمایت کنند.

در بيانيه رابرت پی. جورج، رئيس این نھاد مستقل آمریکایی که زیر نظر دولت آمریکا فعاليت می­کند، آمده است که جامعه بھایيان ایران باید در انتظار آزار و اذیت بيشتر حکومت ایران در پی این فتواھا باشد.

آیت­الله خامنه‌ای در فتواھای اخير خود که خبرگزاری تسنيم آنھا را منتشر کرده است، بھایيت را «فرقه ضاله مضله» می­خواند که اکثریت شيعيان جامعه باید از آنھا «پرھيز» کنند.

این فتواھا بھایيان را «محکوم به نجاست» می­خواند و به مردم ایران ھشدار میدھد که در صورت تماس با آنھا باید «طھارت» بگيرند.

اما کميسيون آزادی مذاھب جھان در برابر این فتواھا می­گوید که بھایيت «آیين جھانی صلحطلبانه و مستقلی»ست که از آغاز آن در حدود ١٧٠سال قبل تاکنون مورد «تھمتھای روحانيون و حکومت ایران» قرار داشت است.

در بيانيه رئيس این کميسيون آمده است، فتواھای رھبر جمھوری اسلامی که تنھا چند روز قبل از آغاز به کار رئيس جمھور جدید ایران منتشر شده است به جامعه جھانی یادآوری می­کند که دستور کار حکومت ایران از چه قرار است و چه کسی در این کشور حرف آخر را میزند.

رابرت پی. جورج در نھایت از رھبران جھان و تمام زنان و مردان خيراندیش جھان خواسته است که در حمایت از جامعه بھایيان ایران موضع ‌گیری کنند.

از جامعه بھایيان ایران هم‌ اکنون دهھا نفر در زندان به سرمی برند. کميسيون آزادی مذاھب می­گوید که مقامات ایران از سال ٢٠٠۵ تاکنون بيش از ۶۵٠ بھایی را به­صورت دلخواھانه بازداشت کرده­ اند و از أواسط بھمن سال گذشته نيز دست­کم ١١٠ نفر از آنان در زندان بوده­ اند.

گزارش این کميسيون ھمچنين می­گوید که جامعه بھایيان ایران در سال­ھای اخير به شکل فزاینده ­ای در معرض تھدید و اذیت قرار گرفته تا جایی که خانه­ ھا و اموال شخصی بسياری از آنھا مورد حملات خشونت ­آميز واقع شده است. در عين حال که شمار بازداشت آنان نيز به نسبت سال ٢٠١١ حدود دو برابر شده است.

وضعيت بھایيان در ایران موجب اعتراض سازمان ملل متحد ھم شده است. کميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی این نھاد بين­ المللی به تازگی آنچه را که «تبعيض فراگير عليه بھایيان» در ایران خوانده محکوم کرده و از حکومت ایران خواسته است که حقوق پيروان این آیين را محترم بشمارد.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]