[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] خبر آنلاین

[تاریخ:] ۴ خرداد ۱۳۹۱

 

وبلاگ - جعفریان، رسول

بحرانهای اجتماعی و برآمدن خرافات در نیمه اول قرن سیزدهم هجری

این پرسش مهمی است که چرا در نیمه اول قرن سیزدهم هجری در دوره آشفتگی ایران چندین نحله انحرافی از قبیل اخباری گری، شیخی گری و بهائی گری پدید آمد. این دوره چه ویژگی داشت که چنین شد؟ ...

ظهور نحله‌های تازه در نیمه اول قرن سیزدهم از اخباری و شیخی و کشفی و تا زمان بروز و ظهور بابیت و بهائیت، همگی در فاصله سه دهه از مصادیق همین انحطاط و تحول خواهی است. بهانه این بروز و ظهور معمولا استفاده از نوعی اختلافات مذهبی است، اما به صرف این که تحول شروع شد، حتی از دست رهبران اولیه هم بیرون رفته و مسیری مطابق نیازهای صادق یا کاذب در جامعه باز می‌شود. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]