[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]  

شیر و خورشید

وزارت کشور، شهربانی کلّ کشور، ادارۀ اطّلاعات، دایرهٴ محرمانه؛ شمارۀ: ۸۴۹۴/۳۸۱۲۶/ ر۱؛ تاریخ: ۱۵/۷/۲۳؛ محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۱۰۹۱ – ۶/۶۲۳ متضمّن رونوشت عریضهٴ آقای شیدانی[۱] رییس حسابداری ادارۀ راه شاهرود، محترماً به عرض می‌رساند از شهربانی شاهرود توضیح خواسته شده، طبق گزارش واصله نام‌برده قبل از وقوع قضیّهٴ (۱۷ مرداد) به تهران عزیمت و هیچ‌گونه آسیبی ندیده و سوءنظری هم نسبت به مشارٌالیه در بین نبوده و خسارتی به هیچ‌یک از مأمورین ادارۀ راه وارد نشده است.

رییس شهربانی کلّ کشور، سرپاس سیف، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] با مراجعه به سابقه اقدام شود. ۲۴/۷.

[حاشیهٴ ۲:] آقای دبیران، ۲۵/۷/۲۳.

[حاشیهٴ ۳:] پیشینه، ۲۶/۷/۲۳.

[حاشیهٴ ۴:] شمارۀ ۱۴۵۳، [تاریخ:] ۲۶/۷/۲۳.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: شیدایی.