[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

 شیر و خورشید

دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ: ۱۲۲۲؛ تاریخ: ۴/۷/۲۳؛ محرمانه

 

وزارت راه

عطف به نامهٴ شمارۀ ۱۴۰ – ۲۵/۵/۲۳ متضمّن رونوشت کشف تلگراف رمز رییس ادارۀ راه شوسهٴ شاهرود، اشعار می‌دارد: برابر گزارش وزارت کشور، فرماندار شاهرود در تاریخ ۱۰/۵/۲۳ تغییر محلّ مأموریّت رییس حسابداری راه شاهرود را پیشنهاد داده بود و موقعی که بازرس به محلّ اعزام می‌شود، دستور بازجویی بیشتری در اطراف موضوع صادر می‌گردد. ولی بعداً معلوم شده است که در اثر وقوع قضایای اخیر، شخص مزبور با عدّهٴ دیگری از شاهرود فرار کرده و از آن محلّ خارج شده‌اند. برای تعقیب محرّکین واقعهٴ شاهرود به وزارتین کشور و دادگستری دستور لازم داده شده و از طرف وزارت کشور برای رسیدگی به حوادث و مجازات محرّکین و تأمین امنیّت آن‌جا به وسیلهٴ اعزام بازرس مخصوص و مأمورین انتظامی اقدام شده است.

نخست وزیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]