[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

 

[روزنامه:] زلزله

تهران

[تاریخ:]   ۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۴

 

نقشه تودهایهای خائن و بیوطن نقش بر آب است

بقیه از صفحه ۱

فساد و جاسوسی بهائیها بود اشغال کرده و بدون این که کوچکترین سر و صدائی بلند شود این کار خاتمه یافت و بطوری که ما اطلاع داریم برخی از اشخاصیکه متهم و معروف بعضویت این جمعیت ننگین بودهاند چون متوجه به پوشالی بودن این سازمان شدند خود را بمقامات انتظامی معرفی و از شرکت با بهائیها اظهار ندامت کردهاند و این موضوع باندازه کوچک و بیاهمیت بود که حتی یک نفر کمترین اعتراض یا مقاومت در مقابل این عمل ننمود

و باید اذعان کرد که از این حیث یعنی ارزش ایمانی بهائیان اشغال حظیره‌القدس خدمت بزرگی به رسوائی و بیاهمیتی این فرقه ضاله کرده است. مضحک این است که امروز تودهایهای شکست خورده همانطوریکه روزی بلباس دار و دسته مصدق در آمده و عوامفریبان را تحریک به آشوب میکردند امروز که دیگر آن نغمهها خریداری ندارد از هر جهت فعالیت شروع کرده و دستهای از بهائیها را تحریک کرده و بعنوان سلب امنیت از اقلیت مذهبی به آنها ارائه طریق میکنند و دستهای با گذاردن ته ریش خود را بصورت مسلمان مقدس دو آتشه در آورده مسلمانهای متعصب را وادار به بروز احساسات مینمایند و منظور آنها صرفاً ایجاد اغتشاش و اخلال کردن در نظم عمومی است!!! در صورتیکه هیچیک از نقشههای آنها اجراء نگشته و چون دستگاه انتظامی مخصوصاً فرماندار نظامی کاملاً بیدار و هشیار است مثل سایه بدنبال آنها بوده علاوه از این که رشتههای آنها را پنبه میکند و به نقشههای ترسیمی آنها آگاه میگردد.

بهائیها بدستور تودهایهای زوار در رفته میگویند در ایران اقلیت مذهبی امنیت ندارد! در صورتیکه اقلیتهای مذهبی در هیچ جای دنیا مثل ایران در راحتی و آسایش نیستند النهایه ملت ایران و قانون اساسی و پارلمانی ایران بهائی را جزء مذاهب رسمی نشناخته و در تمام ممالک هم اگر چند نفر بهائی وجود داشته بعنوان مذهب معرفی نشدند اقلیتهای مذهبی در تهران پیروان مذاهب مسیحی و کلیمی و زرتشتی هستند که در قانون اساسی حقوق و حدودی برای آنها تعیین گردیده نه تنها نمایندگان آنها در مجلس شورای ملی و در ردیف نمایندگان مسلمان شیعه در تنقیح و تصویب قوانین رأی میدهند بلکه در ردیف مردم مسلمان از تمام مزایای قانونی یعنی داشتن دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بهرهمند بوده و از لحاظ اهلیت دفاتر اختصاصی دارند با این وصف منتهای بیشرمی است که گفته شود اقلیتهای مذهبی در ایران فاقد امنیت میباشند!!

خوشبختانه دنیای آزاد چون بطرز تبلیغ و تفکر پیروان کمونیسم آشنائی دارند و میدانند نحوۀ تبلیغات تودهایها چیست و به چه نحو برای گرفتن ماهی آب را گل آلود میکنند کوچکترین اهمیتی به این اباطیل نمیدهند.

در اواخر هفته قبل یک روزنامه که از تودهایها الهام گرفته و بمزدوری آنها برای اینکه دلیلی بر تحریکات آنها بدست بدهد حملاتی به کلیمیها کرده بود که بمحض انتشار روزنامه فرماندار نظامی تهران تمام شمارههای آنرا جمع کرده و نه تنها از انتشار آن جلوگیری کردند بلکه روزنامه مزبور را توقیف کردند که تا حال هم نگذاشتند چاپ گردد.

با اینکه ما همیشه با توقیف هر روزنامه مخالف بوده و هستیم چون عمل فرمانداری نظامی روی مصلحت و مطابق قوانین بوده و شرع نبوی هم اقلیتهائی که در ذمه اسلام بوده و تحت حمایت دولت اسلامند اقدام آنها را بما دستور داده کوچکترین اعتراضی باین عمل نکرده سهل است بلکه چون میدانستیم این حمله بر حسب دستور و تبانی با دشمنان دین اسلام و دولت ایران بوده تقدیس از این توقیف را بر خود فرض و واجب میدانیم.

ما در عین اینکه بهم زدن حظیره‌القدس را که لانه فساد و موجب گمراهی جوانان معصوم است تقدیس کرده و از صمیم قلب بعامه مسلمین دنیا تبریک میگوئیم با کمال صراحت بمقامات انتظامی یادآور میشویم که نگذارند این موضوع مهم دکان عوام‌فریبی و استفاده جمعی ریاکاران و متظاهران گردد. زیرا این عمل خواسته قاطبه مسلمانهای ایران بوده و چون در رأس جمعیت مسلمان ایران شخصیت برجسته و بارزی مانند حضرت آیت‌الله‌العظمی آقای بروجردی قرار گرفته اگر این موضوع مهم آلوده به اغراض سیاسی یا منفعت‌جویانه اشخاص گردد بزرگترین لطمهای است که بر حیثیت مرجعیت تقلید شیعیان وارد میشود و بدیهی است هرگونه لطمۀ که بمعظم له وارد شود آن لطمه مستقیماً به اسلام وارد خواهد شد.

ما بعداً نیز در این زمینه عرایض گفتنی زیاد داریم که عنداللزوم بعرض میرسانیم...!!

پوراعتضادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]