[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] زلزله

[تاریخ:] ۲۰ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۶۷۳

 

جناب آقای علاء نخست‌وزیر

بطوریکه مردم میگویند و حبیب ثابت بهائی از نظر حفظ سرمایه و بردن استفاده و فرار از تعقیب شایع کرده است آنجناب یا خانم با کارخانه پپسی کولا شریک بوده یعنی سهامی را خریداری فرموده و با حبیب ثابت رهبر یا لیدر جمعیت ضاله بهائیان از منافع این شربت که مردم نام او را «معجون مرگ» نهاده‌اند شریک و سهیم می‌باشد. گر چه ما به این شایعات توجهی نکرده و اطمینان داریم رجل دیندار و متعصبی مانند آقای علاء بهیچوجه دست دوستی و رفاقت با بهائیان نمیدهد و برای بردن استفاده مادی خود را در ردیف حبیب ثابت و سایر سهامداران کارخانه پپسی کولا درنمی‌آورد. معهذا دهان مردمرا نمیشود بست. مگر اینکه پرده از روی این شایعات برداشته شود و حقایق را عریان از نظر ملت ایران و شایع کنندگان فاش سازیم.

بنابر این تقاضا داریم از نظر اثبات ادعای پوچ حبیب ثابت و فرقه بهائیها و سایرین دستور فرمایند جریان را صریحا باین روزنامه اطلاع دهند که ما هم بدین وسیله مشت محکمی به دهان بهائیان و یاوه گویان زده و موضوع را در روزنامه زلزله درج نمائیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]