[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] واهمه

[تاریخ:] ۱۷ آبان ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۵۴

 

نهی

آقای سید محمدعلی شوشتری نمایندۀ گرگان بهر جا که میرود و بهر کس که میرسد میگوید عواید «پپسی کولا» مصرف تبلیغ بهائیها میشود و باین جهت آشامیدن آن از طرف مسلمین جایز نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]