[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] واهمه

[تاریخ:] ۱۲ آذرماه ۱۳۳۷

[شماره:] ۲۷۰

 

مشاکر

چون در تلویزیون ایران بارها کلمۀ «مشاکر» استعمال شده در همه جا صحبت از این است که اداره کنندگان و گویندگان تلویزیون اکثراً بهائی هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]