[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] واهمه

[تاریخ:] ۱۱ تیر ۱۳۳۷

[شماره:] ۲۶۷۱

 

خیال

چند روز قبل نمایشی در رادیو تهران داده شد و شخصی بعنوان «ملقلقالذاکرین» با صدائی شبیه آقای فلسفی «واعظ شهیر» مطالب خندهآوری گفت که بعداً گفته شد هر کس آن اظهارات را شنیده خیال کرده است که فلسفی را مخصوصاً مسخره کردهاند و حال آنکه دو سال پیش مطالب آقای فلسفی با آن آب و تاب در رادیو پخش میشد و حملاتی که بفرقه بهائیان میکرد تماماً منتشر میگردید و اینک کار آقای فلسفی بجائی کشیده که نه مطالبش پخش میشود و نه آنکه مثل سابق بمنبر میرود و در مجالس ترحیم نیز بندرت از مشارالیه دعوت میکنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]