[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] واهمه

[تاریخ:] ۲۹ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۴۷

 

اقدام بهائیها

کارمندان بهائی دولت مقیم مرکز برای تنظیم پرسش نامه‌های مربوط بمذهب دچار تردید بودند ولی از پنج روز قبل تصمیم گرفتند که مذهب خود را صریحا (بهائی) قید نمایند و گویا این عمل بر طبق دستوری است که برای آنها واصل گردیده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]