[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] واهمه

[تاریخ:] ۱۴ تیر ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۳۹

 

تصمیم دولت

بقرار مسموع گویا تصمیم دولت اینست کارمندانی را که مذهب خود را در تعرفۀ خدمت «بهائی» نوشتهاند به ترتیب مقتضی برکنار نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]