[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] طلوع

[تاریخ:] ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۷

[شماره:] ۱۷۸۸

 

بهائیان در حیفا و سایر نقاط جهان چه میکنند؟

در ارتفاعات کوه «کرمل» شهر حیفا منظرهای زیبا دارد در یک حاشیه طولانی و عریض و دو طبقه با دو جاده، در کمرکش این ارتفاعات، معدودی از ایرانیان باسم «بهائی» از سالیان متمادی و قریب بیک قرن بمرور ایام برای خود «کانونی» بوجود آوردهاند که صرفنظر از طریقه و مسلکی که پیروی میکنند، از جنبه ایرانیت قابل توجه میباشد و شخص با قرون و اعصار طولانی با تاریخ عقب میرود و تا قبل از ظهور اسلام و تا قرن اول میلاد برمیگردد باز هم میبیند از ایرانیان مردمی زیرک و فطن و هوشمند دکاندار یافته شدهاند که باقتضای زمان و اوضاع روزگار جماعاتی از ملل و نحل مختلف دور خود جمع کرده، بعضی از آنها در تاریخ اسلام منشاء و مصدر مهیبترین و شکنندهترین انقلابات بودهاند و بعضی از آنها در حوزه مدیترانه شرقی گردانندهی صحنههای مختلف و حوادث و ماجراها بودهاند

... منشاء و مصدر «اسمعیلیه» و «قرامطه» و اخیراً «حکومت تروریستی حسن صباح» و آنهمه انقلابات و حوادث و ماجراها، ایران و سرزمین ایران بود و در نیمه دوم قرن نوزدهم موضوع بابیگری و بهائیگری که بواسطهی قرب زمان، غالب درس خواندهها کم و بیش از این ماجرا اطلاع دارند، از ایران بود، یکی از عرصههای وسیع فعالیت «اسمعیلیه» شمال آفریقا و حوزه پهناور مدیترانه شرقی از فلسطین و سوریه و شامات و جبال لبنان گرفته تا قلاعالموت و قهستان ایران بود، اکنون هم بهائیان را در این حوزه میبینیم، نه اینستکه در اینجا عدهشان زیاد باشد، نه، اینطور نیست کم هستند ولی همینقدر که هستند گرداننده یک عده زیادی در اقطار مختلفه آسیا و آفریقا و آمریکا و اروپا میباشند و بیشتر از مبلغین و بازیگران چیره دست این صحنه، ایرانی میباشند که با هوشمندی و دهاء خود دور دنیا راه افتادهاند و فعالیت میکنند چیزیکه صرفنظر از طریقه و مذهب آنان جالب توجه است اینکه حتماً و قطعاً و هر جا هستند کارشان مقرون باسم ایران و ایرانی است چنانکه همین باغی که بهاء و عبدالبهاء در آنجا مدفونند و یا عمارت بسیار مفصل و تازهای که در بالای همین قسمت مشغول ساختمان میباشند هیچیک آنها بنام «بهاء» نیست، بلکه بنام ایران و باغ ایران معروف است و همه مردم بومی و چه خارجیان که از حیفا عبور میکنند آنجا را بنام خیابان باغ ایران و باغ ایران میشناسند باغبانها پدر بر پدر ایرانی و اکثراً یزدی بودهاند که پشتکار و ذوق شهره میباشند و آنچه که در کمر این کوه بوجود آورده یعنی در اراضی سنگستانی و سنگهای آهکی ذوق و سلیقه ایرانی را در انظار مجسم مینماید.

بعد از فوت شوقی افندی کسی مخصوص جانشین او نگردیده ولیکن یک شورائی قرار است مرکب از نه نفر انتخاب شود و ساختمان جدید و مفصلی که مشغول هستند میسازند محل این شوری خواهد بود و در آنجا یک موزهای نیز ساخته میشود و مخارج زیادی برای اینکار میکنند و خلاصه اینکه این عده از ایرانیان بفعالیتهای خود یک جنبهی جهانی دادهاند و بعبارت دیگر هدف را حصر بموضوع ظهور مهدی موعود و این قبیل مسائل نکرده و بلکه از مجموع نوشتهها و تعلیمات و بنا باینکه هر عقیده و مسلکی لامحاله با نمو و رشد شعور و ادراکات بشری تطور و تکامل پیدا میکند برای اینکه قابلیت بقاء داشته باشد اصولی را که حتیالامکان دنیاپسند باشد استخراج نموده تبلیغ میکنند و با سیر زمان پیش میروند.

این مقدار که در این یادداشتها ازین طایفه نوشتیم قصدم بهیچوجه در ماهیت عقاید و طریقهی این فرقه نبود غالبا در اینگونه مباحث شخص نمیشود که تحت تأثیر عقاید شخصی قرار نگیرد یا دست کم تعصب بخرج ندهد؛ و چون تحت تأثیر باشد و یا تعصب دخیل در امر گردد کمتر چیزی از حقیقت جریان امر دستگیر میشود در صورتیکه کشف حقیقت در هر امری بیشتر باید طرف توجه باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]