[ترجمه‌ای از متن انگلیسی]

 

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی درج شده است]

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[روزنامه:] تهران تایمز

[تاریخ:] پنجشنبه اول سپتامبر ۱۹۸۳ – ۱۰ شهریور ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۲۹ – جلد ۵

 

دادستان کلّ درباره موارد حیاتی کشور

(ادامه از دیروز)

اولین قسمت از مصاحبه حسین موسوی تبریزی در شماره دیروز انتشار یافت. اکنون ادامه آن:

او تأکید کرد که مقامات ایرانی، با بهائیانی که به انجام وظایف دینی در خلوت خود میپردازند و برای تبلیغ و تهیه اطلاعات برای بیگانگان نمیکوشند و در کارهای تشکیلاتی دخالتی ندارند، کاری ندارند.

او اضافه کرد که فعالیت بهائیان در محیط خودشان مجاز است ولی از آنجائی که توطئه‌گر هستند فعالیت‌های تشکیلاتی در خارج از آن برایشان ممنوع است. ...