[ترجمه ‌ای از متن انگلیسی]

 

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[روزنامه:] تهران تایمز

[تاریخ:] پنجشنبه ۱۲ ژانویه ۱۹۸۴ – ۲۲ دی ماه ۱۳۶۲

[شماره:] ۲۳۵ - جلد ۵

 

یادبود شهادت جنگجویان فدائیان اسلام

... قبول ذهنیت شرقی و غربی در تعلیم مبارزه بر علیه باورهای حقیقی اسلامی.

نوع دیگر از بین بردن تدریجی فرهنگ اسلامی از جامعه ایرانی، بوسیله تشویق مذاهب و شبه مذاهبی مانند بابی و بهائی است تا مسلمانان را از مذهب حقیقی خود دور کنند. هدف دیگر آن، خط ‌کشی‌های متعدّد بین مسلمانان است تا اتحاد آنان را از میان بردارد و در بینشان اختلاف بیاندازد. مسلمانانی که بسوی این مکتب‌های جدید جلب میشوند درصدد زیر سؤال بردن اعتبار اسلام و شکّ کردن به اصول اسلامی برمیایند. ...