[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] تهران مصور

[تاریخ:] ۱۴ خرداد ۱۳۳۵

[شماره:] ۶۶۲

 

زد و خورد مسلمانان و ارامنه

در هفته گذشته بین یکدسته از ارامنه شمال شهر و مسلمانان نزاع شدیدی در گرفت که کار به محاکم دادگستری کشید. جریان این نزاع از این قرار بود که یکی از کسبه خیابان حشمتالدوله که مردی مؤمن است و روزه گرفته بود بیکنفر از ارامنه اظهار کرده بود: «از کنار من رد شو نجس میشوم!» و این گفته موجب عصبانیت مرد ارمنی شد و نزاعی بین آنها درمیگیرد و در نتیجه متدرجاً دامنه نزاع توسعه پیدا میکند و جمعی از ارامنه و مسلمانان با هم گلاویز میشوند و بالاخره کار بمراجع قضائی میکشد. یک مقام مطلع در این باره میگفت که اینگونه نزاعها غالباً ساده نیست و تصور میرود ناشی از جریاناتی است که میبایست مورد توجه قرار گیرد زیرا بعضاً ممکن است حوادثی نظیر حوادث سال گذشته در مورد اختلاف مسلمان و بهائی ببار آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]