[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] تهران مصور

[تاریخ:] ۷ مهر ۱۳۳۴

[شماره:] ۶۳۱

 

اخباری که در این هفته از لندن بتهران رسیده حاکی است که جامعه بهائیان انگلیس که هفت نفر عضو دارد بار دیگر در آن شهر علیه ایران مشغول فعالیت شده است. در این هفته بخبرنگار رویتر در آن شهر اظهار داشتهاند که در ایران بعلت برخوردهای مذهبی عدهئی زخمی شدهاند خبرنگار رویتر این خبر را با تردید تسلیم خبرگزاری نموده. مرکز خبرگزاری نیز با تردید خبر را انتشار داد و بعد موضوع موجب گله سفارت ایران در لندن شد و از مقامات رویتر تقاضا کردند که از بزرگ کردن و زنده کردن یک امر کوچک که انعکاسات آن در ایران بکلی از میان رفته است خودداری کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]