[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] تهران مصور

[تاریخ:] ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۴

[شماره:] ۶۱۱

 

مجلس از مبارزه با بهائیگری پشتیبانی میکند

مبارزه دولت با بهائیگری مورد پشتیبانی و تأیید کلیه نمایندگان مجلس قرار گرفته است و همانطوریکه در جلسه خصوصی گفته شده از هرگونه اعمال قدرتی که دولت برای مبارزه و سرکوبی این فرقه که با عملیات خود تیشه بر مبانی دینی و وحدت ملی ایران وارد میسازند بعمل میآورد پشتیبانی خواهند کرد نمایندگان مجلس شورایملی معتقدند که دولت برای مبارزه و سرکوبی این فرقه احتیاجی بقانون دیگری ندارد و دولت میتواند تحت این عنوان که قانون اساسی ایران مذهب رسمی ایران را شیعه اثنی عشری معرفی نموده و فرقه‌ای که هدفش مخالفت با اسلام است نمیتواند برسمیت بشناسد با این فرقه ضاله مبارزه نماید و در صورت لزوم میتواند ضمن تقدیم گزارش عملیات خود تقاضای رأی اعتماد بنماید تا با رأی اعتماد مجلسین، نمایندگان کارهای دولت را تأیید کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]