[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[اطلاعات در مورد روزنامه از اداره اطلاعات مطبوعاتی در حاشیه صفحه]

روزنامه طبرستان

مورخ ۲۷ تیر ۲۶

شماره ۴۶

صفحه ۱، ستون ۴

شماره خصوصی ۹۱

موضوع امام غائب

امضاء -----

 

بقلم آقای دکتر ابراهیم قائمی تهرانی

امام غائب یا بزرگ‌ترین شخصیت جهان

(۸)

راهها بهم نزدیک میشوند و تمام شهرها مانند یک شهر میشوند (با پیدایش وسائل نقلیه موتوری) و مدیقی از قزوین خروج می‌کند که پرده عصمت مردم را می‌درد و خانه‌های مردم را خراب می‌کند و چادر و حجاب زنان را از بین می‌برد (نهضت بانوان پوچ) و مردان پاک و صالح را از خود دور و مردم فاجر را بخود نزدیک می‌کند.

احدی از شر او ایمن نخواهد بود و آن زندیق محرمات و حدود الهی را رعایت نمی‌کند و خانه خدا را تعطیل می‌کند- دین مردم پریشان می‌شود و قبله آنان زنانشان می‌گردد و هر نقص و عیب را فخر و هر صفت مستحسنه را نقص و عیب خود می‌دانند مردان با زنان و مردان با مردان در دفع شهوت اکتفا می‌کنند هر کس در مغرب صدا کند در مشرق صدایش را می‌شنوند. (رادیو و تلگراف) کوچه و معابر وسیع می‌گردد و فقر میان مردم شایع می‌شود.

ذکر خدا یکی از نقایص بشمار می‌رود و حرام خدا حلال و حلال او حرام می‌گردد.

اشخاص دروغگوی بسیاری ادعای نبوت و مهدویت می‌نمایند (مانند سید باب و کسروی و بهاء).

مرد کاذب را تصدیق و صادق را تکذیب می‌نمایند.

دروغ و غیبت چنان شایع می‌رود که مردان بزرگ (منظور به سیاسیون است) به آن افتخار می‌نمایند.

جنگهای بسیار سخت و آسیب آن‌ها سبب فرسودگی بشر می‌رود.

بلا چنان زیاد می‌رود که هر سال اهل عالم آرزو و تقاضای سال پیش را می‌کنند و بعضی از شیعیان خواهند گفت اگر خدا را نظری به آل محمد نبود غیبت حضرت تا این اندازه مورد و معنی نداشت مردم بنیان خانه‌ها را استوار می‌سازند و وزیران ظالم میشوند و زنان خواننده بسیار می‌گردد.

بقیه در شماره بعد

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]