[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سياست ما

[تاریخ:] ۸ خرداد ۱۳۳۴

[شماره:] ۶۹۴

 

عمارات شوقی افندی وسیله شهربانی اشغال شد

بطوریکه خبرنگار ما از ملایر خبر میدهد:

از مدتها قبل بهائیهای آن شهر دو باب عمارت بنام «شوقی افندی» در ملایر خریداری نموده و در آنجا به تبلیغ مسلک بهائی اشتغال داشتند اخیراً مراتب از طرف امام جماعت ملایر بفرمانداری اطلاع و فرمانداری از ثبت اسناد جویا میشود و اداره ثبت اسناد اظهارات امام جماعت را تائید مینماید.

چون در جریان اخیر اشغال مراکز بهائیها هم که مرکز آنها در ملایر اشغال نگردیده بود و بیم آن میرفت که تشنجی در شهر وسیله مسلمانها اتخاذ شود لذا بدستور فرمانداری ملایر با قوای پلیس این دو عمارت را نیز اشغال کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]