[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ستاره اسلام

[تاریخ:] ۲۰ خرداد ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۷۲

 

قابل توجه حجج اسلام و اعضای محترم دولت و رئیس ستاد ارتش، تخریب حضیرتالقدس [حظیرةالقدس] کافی نیست، کانونها فساد ادارات را ویران سازید.

جلیلی مدیر مالی راه‌آهن مسلمین این موسسه را بستوه آوردهاند.

سخن هفته گذشته ما این بود که جلیلی مدیر مالی راه‌آهن با اعوان و انصار یا بقول او «احباب» چنان در ارکان حیاتی مالی و اداری راه‌آهن نفوذ یافته است که قطع این ماده فاسد مدتها وقت و زمان میخواهد و تشکیلات این فرقه ضاله بقدری مهیب و وحشتناک است که حتی کوچکترین مشاغل حساس را هم در ید قدرت خود گرفتهاند و هر کس که بخواهد دم برآورد و به عملیات ضد دین این فرقه منحوس و منحرف و زورگو اعتراض کند با یک حکم دو سطری از خدمات دولتی محروم و یا با پرونده‌سازی و مرعوب نمودن از قدرت مقامات انتظامی از میدان خارج میگردد این شبکه بقدری در کار خود استاد است که حتی از تطمیع افراد بنامی که از هر رهگذر استفاده مینمایند اباء و امتناعی ندارد و ما اطلاع داریم که در هفته گذشته یکی از مقامات انتظامی راه‌آهن به پیروی از عقاید خود و بدستور جلیلی بجلب حمایت عده افراد مردودی مبادرت و جلساتی تشکیل دادهاند که یکی از روسای بخشهای ناحیه راهآهن تهران نیز شرکت و گفته میشود سبیل چند نفری چرب و وعد و وعیدهایی داده شده است تا سدی در راه جهاد مقدس ما بسازند در صورتیکه این دشمنان دین غافلند که ما در راه حق و حقیقت گام برمیداریم و مشوق ما در این مبارزه ندای وجدان و تعلیمات عالم اسلام است که جهاد در مقابل کفار را واجب و لازم شمرده و تا جان در بدن باقی است نخواهیم گذاشت بودجه یکصد میلیون تومانی راه‌آهن دولتی ایران بدست کسی سپرده شود که شوقی افندی برای او مستقیماً لوح میفرستد و برای انحراف جوانان مسلمان مملکت از هیچ عملی کوتاهی نمیکند و تعجب ما از این است با این که دولت و مقامات عالی روحانی مصمم سرکوبی و طرد عناصر ضد مذهب گرفتهاند در راه‌آهن دولتی ایران هر روز که می‌گذرد بی دینی رایجتر و دست عناصر ضد دین در شئون مالی و اداری راه‌آهن بازتر میشود و مجلس هم به این نکات توجه ندارد و درک این موضوع را نمیکند که مسلمین با ایمان چشم به اقدامات زعمای همکیش خود دوختهاند و مترصدند که کی این بیتوجهی به مبانی دینی و وجدانی جبران میشود و چه وقت کانون فساد و بهائیت در راه‌آهن از بین میرود کارکنان راه‌آهن دولتی ایران حق دارند از بیتوجهی مقامات مؤثر متأثر شوند زیرا امروز در رأس وزارت راه یکی از امرای ارتش قرار گرفته است که خود از خاندان مسلمان و سرلوحه افتخارات او حفاظت مملکت از دشمنان داخلی و خارجی و حراست دین و عقاید مردم مسلمان است و اگر بخواستههای مسلمانان توجهی نماید نتیجه این میشود که بیدینان و گمراهان گمراه‌ کننده در اجرای منویات پلید خود جریتر و برای انحراف جوانان مملکت آمادهتر خواهند شد و از هر امری برای پیشرفت مقاصد و عقاید ضاله خود استفاده خواهند نمود.

این بیدینان بی آبرو در بین کارکنان راه‌آهن میگویند که جناب آقای وزیر راه نیز از احباب است بهمین مناسبت قدرت هرگونه اقدامی که به ضرر این فرقه باشد از ایشان سلب است و برای ما باعث تأسف و تأثر است که اجازه داده شود این شایعات زبان بزبان گفته شود و در صدد چاره‌جوئی برنیایند.

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]