[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ستاره اسلام

[تاریخ:] ۹ دیماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۹۴

 

دادسرای تهران توجه کند. در حوادث سخوید بهائی‌ها مقصر بوده‌اند

چند ماه قبل که دولت مبارزه با عناصر ازلی و بهائی را آغاز کرد و آقای فلسفی هم در سخنرانیهای خود مردم را بهمکاری با دولت در انجام این امر ملی و مذهبی دعوت کردند، در شهرستانهای ایران از طرف مسلمانان اقداماتی شروع شد که با مقاومت بهائی‌ها مواجه گشت، از جمله در ده سخوید مبارزه‌ای سخت در گرفت و بین طرفین زد و خورد شدیدی روی داد که منجر بقتل پانزده نفر شد.

پرونده این واقعه در دادگستری یزد مورد رسیدگی قرار گرفت و جمعی در حدود چهل نفر متهم بشرکت در این حادثه شده و محکوم گردیدند. اکنون پرونده محکومین برای تجدید نظر بدادسرای تهران ارسال شده و محکومین نیز بتهران انتقال داده شده‌اند.

عده‌ای از خوانندگان گرامی روزنامه مقیم یزد که از حقیقت موضوع آگاهی دارند ضمن نامه‌هائی که بدفتر روزنامه ارسال داشته‌اند متذکر گردیده‌اند که در این حوادث مقصر عناصر جاسوس مسلک بهائی هستند که بمسلمانان هجوم برده و آن واقعه ناگوار را بوجود آوردند و بسیار شایسته است که مقامات قضائی موضوع را مورد کمال توجه قرار دهند تا گناهکاران واقعی مجازات و بی‌گناهان رهائی یابند.

این روزنامه که پیشقدم مبارزه با عناصر بیگانه پرست باب و ازلی بوده و میباشد، برای حفظ حقوق مسلمانان دادسرای محترم تهران را بدینوسیله متوجه موضوع ساخته و انتظار دارد در رسیدگی بپرونده مربوطه حقیقت موجود را از نظر دور نداشته و در مجازات مسببین واقعی یعنی بهائی‌ها حکم خداپسندانه‌ای صادر کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]