[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سپید و سیاه

[تاریخ:] ۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۵

[شماره:] ۴۰

 

ممنوعیت فلسفی

برای رفتن به منبر از میان رفت و هفته گذشته در جلسه‌ئی که با حضور یک مقام عالی رتبه نظامی در منزل آیت‌اله بهبهانی و آقای فلسفی تشکیل شد از طرف مقام نظامی مذکور به آقای فلسفی گفته شد که منبر رفتن ایشان مانعی ندارد و ایشان می توانند کماکان در مجالس ختم صحبت کنند و با اینکه هنگام این مذاکرات در حدود نیمی از ماه رمضان گذشته بود معهذا آقای فلسفی در مسجد شاه به منبر رفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]