[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سپید و سیاه

[شماره:] ۴۰

[تاریخ:] ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۴

 

حظیره‌القدس نزد امریکائیها بیمه است

طبق اطلاع حظیرةالقدس در نزد یکی از شرکتهای بیمه امریکائی بمبلغ ۱۰۰ هزار دلار بیمه است ولی دولت طی لایحهای آنرا ضبط و مصادره خواهد کرد

حضرت آیتالله بروجردی ساختمان يك مسجد را در محل حظیره‌القدس جایز ندانستند و گفتهاند خوبست ساختمان فعلی خراب و بجای آن انجمنهای خیریه و مريضخانه ساخته شود. بهر حال گفته میشود که بهائیها از شرکت بیمه تقاضای وصول حق بیمه را نمودهاند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]