[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سپید و سیاه

[تاریخ:] ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۴۰

 

آیا بهائیها بسازمان ملل متحد شکایت کرده بودند

بقراری که اطلاع حاصل کردهایم گفته میشود قبل از اینکه سر و صدا راجع به بهائیها درآید چندی پیش بهائیها نامهای بسازمان ملل متحد نوشته تقاضا کرده بودند که سازمان بدولت ایران توصیه نماید تا دولت اولاً دین بهائی را برسمیت بشناسد و در ثانی آنها بتوانند مانند سایر اقلیتهای مذهبی نمایندهای در پارلمان داشته باشند ولی مقامات مذهبی از جریان مطلع شدند و قبل از آنکه اقدامی در این باره عملی شود دست باشغال حظیرةالقدس زده شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]