[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] سحر

[تاریخ:] سه شنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۳۴ – ۱۰ ژانویه ۱۹۵۶ – ۲۶ جمادیالاولی ۱۳۷۵

[شماره:] ۳۱

 

اولین جلسه دادرسی متهمین قتل بھائیها تشكيل شد

قبل از ظهر روز یکشنبه جلسه مقدماتی متهمان پرونده قتل بهائیها در یزد در دهه اول عالی دیوان جنایی تشکیل و کلیه، متهمین حضور پیدا کردند مفاد ادعانامه بنامبردگان اعلام و اخطار شد که برای خود وکیل تعیین نمایند کلیه متهمین باستثنای محمد جلالی و علیاکبر توکلی که محرکین میباشند از تأمین وکیل اظهار عجز نموده و تقاضای تعیین وکیل از طرف دادگاه نمودند.

دادگاه نیز آقایان محمود ابطحی دکتر محمود آسایش را بوکالت نامبردگان تعیین نمود.

محمد جلالی و علیاکبر توکلی ده روز مهلت خواستند که شخصاً وکیل تعیین نمايند - اغلب متهمین اشخاص ساده و بیچارهای هستند که معلوم است تحت تاثیر تبلیغ مغرضین و استفاده جویان واقع شدهاند و عموماً وضع فلاکت بار و بدی دارند حتی از داشتن لباس و پوشاک محرومند.

پیش بینی میشود که نسبت به محرکین اشد مجازات تعیین ولی نسبت برعایا و زارعین ساده لوح رعایت تخفیف بعمل آید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]