[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سحر

[تاریخ:] ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۳

 

مخالفین ابتهاج

در تعقیب اظهارات آقای فلسفی در باره بعضی شخصیتهای بهائی ظاهراً چند نفر ایشان را متوجه کردهاند که از آقای ابوالحسن ابتهاج هم نام ببرند، ولی با دخالت یکی از وزرای کابینه از این موضوع جلوگیری شده است گفته میشود. ممکن است مدت مسافرت آقای ابتهاج بیش از مدتی باشد که فعلاً مقرر بوده

آقای ابتهاج مدتی است آقای مهندس بهبهانی برادرزاده حضرت آیتالله بهبهانی را از کار برکنار کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]