[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سحر

[تاریخ:] سه‌شنبه ۶ تیرماه ۱۳۳۴ - ۲۸ ژوئن ۱۹۵۵ – ۷ ذی‌قعده ۱۳۷۴

[شماره:]  ۷

 

نتیجه اشتباهی که در طرز مبارزه با بهائی‌گری صورت گرفت

ما از ابتدای برملا شدن مبارزه بر علیه بهائیها خیلی زود متوجه شدیم که بجا است محافل علاقمند را که با حرارت و تعصب حادی موضوع را تعقیب مینمایند متوجه خطرات اشتباه‌هائی که در این راه مقدس که در پیش است ممکن است صورت بگیرد بنمائیم و ذهن آنها را بحساسیت موضوع که این نحوه مبارزه و تا این اندازه مبالغه در اهمیت بهائی‌گری علاوه بر اینکه ممکن است منظور اصلی را که قلع و قمع این تشکیلات است فراهم ننماید شاید نتایجی هم بنفع این فرقه داشته باشد معطوف نمائیم ولی متأسفانه علاوه بر اینکه تذکرات مسلمانانه ما مورد توجه واقع نشد و روی تعصب و خودخواهی که نخواستند باشتباه خود اعتراف نمایند ما را تا پای توقیف شدن روزنامه هم کشاندند و هزار گونه تهمت ناروا بستند تا آنجائیکه بر مسلمانی من منی که تاکنون بیاد ندارم بدون وضو دست بقرآن و کلام خدا زده باشم و شاهد من گردانندگان قرآن در مجالس ختم در مساجد مخصوصاً مسجد مجد هستند که با آشنائی با این رویه من در جلسات ختمی که حاضر میشوم تا خودم تقاضای...

منکه هرگز، ناپاک پا بمسجد نمی‌گذارم و آیه قرآن را بر زبان نخواهم راند بنامسلمانی متهم کردند و این تهمت تا آنجا شنیده شد که نماینده روحانی مجلس پشت تریبون مجلس شورای ملی نسبت بدین و مذهب من تردید نمود و فقط جوانمردی چند نفر از نمایندگان که تحت تأثیر محیط مقدس پارلمان جوانمردانه از من دفاع کردند مرا از این تهمت تبرئه کرد.

اما این تضییقات و بی‌مهریها مرا از راه حقیقی که در پیش گرفته‌ام و ایمان و عقیده که دارم که راه تقویت دین و ایمان است باز نداشته و از اینکه آماج تیر اینهمه تهمت و افتراء واقع شدم نهراسیده آنچه را که لازم میدانستم گفتم و نوشتم و همیشه سرافرازم که این وظیفه دینی و ملی خود را برهنمائی و رضایت وجدان انجام داده و از اثرات حاصله عمل خود نیز خوشنود و راضی هستم.

اکنون بدون اینکه خوشحال باشم که پیش‌بینی من نسبت بنفعی که ممکن بود بهائی‌ها از این طرز مبارزه ببرند صورت تحقق یافته است.

ناچارم که بار دیگر صریح و بی‌پرده توجه محافل علاقمند را به نتایج اشتباهی که از رویه حاد و غیرعادی آنها پیش‌آمده جلب نمایم.

این مبارزه با صورتیکه شاهد بودید اجرا شد علاوه بر اینکه در داخله کشور نتایج خوبی ببار نیاورد و به بابی و بهائیگری که برای اکثریت مردم ایران صورت افسانه و قصه داشت وجود خارجی بخشید و موجب جلب‌توجه کلیه مردم از گوشه اکناف ایران باین موضوع گردید و تازه مردم فهمیدند که واقعاً فرقه بنام بهائی وجود دارد و چنان اهمیت پیدا کرده است که صورت خطر مذهبی دارد و باید با قوای انتظامی و قانون به جنگ آنها رفت و مدتها وقت لازم است که تأثیر آن فراموش شود

عکس‌العمل این طرز مبارزه در خارج نیز بطوری بود که دولت را با یک مطلب مشکلی بین‌المللی مواجه کرد علاوه بر تلگرافات متعدد مردم که رسیده ۵۵۰ فقره تلگراف مقامات رسمی دنیا دولت را به اشکال روبرو کرد و از همه عجیب‌تر که شاید بهائیها بهیچوجه نمی‌توانستند این نتیجه را بگیرند.

شهرت دنیائی و اهمیتی بود که در مطبوعات دنیا برای آنها پیش آورد علاوه بر اینکه بهائی و بهائیگری در کلیه مطبوعات دنیا حلاجی شد و ساکنین کره زمین بوجود دسته که در گوشه و کنار بعضی کشورها زندگی داشتند آشنائی پیدا کردند و طبق مندرجات مطبوعات خارجی از اروپا و آمریکا هزاران نفر روی حس کنجکاوی راه حظیرةالقدس‌ها را پیش گرفتند برای اولین بار بهائی بنام مذهب جزو مذاهب نام برده شد و در واقع شخصیت مذهبی پیدا کرد برای اثبات این نتیجه‌ای که حاصل شده است درست باین خبر توجه بفرمائید!

مراسم دعا

سانفرانسیسکو - رویتر – در آستانه برگزاری مراسم جشن تأسیس سازمان ملل متحد نمایندگان شش مذهب مختلف برای حفظ و بقای صلح دعا کردند، دیپلماتهای کشورهای مختلف و در «فستیوال آیمان» در کاخ کاو که محل تشکیل جشن‌های ورزشی است حضور پیدا کردند، مراسم دعا از طرف مسلمین بودائیها و بهائیها، مسیحیان، هندوها، یهودیها بعمل آمد از جمله اشخاصیکه در این مراسم دعا شرکت کردند مستر دالس وزیر خانه آمریکا که عضو کلیسای پرستان [پروتستان] میباشد بود. «نقل از کیهان»

و شاید این اولین باری است که در یک مجمع بین‌المللی دنیا بهائی در ردیف یهودی و عیسوی و بودائی نام برده می‌شود و یک خبرگزاری رسمی در خبر خود بهائی را بعنوان مذهب در ردیف اسلام نام میبرد آیا این اشتباه هنوز آنقدر محسوس نیست که مبارزه کنندگان با فرقه بهائی در نحوه عمل خود تجدید نظر نموده و برای ریشه کن کردن اثر تبلیغات این فرقه راهی دنیا پسندانه دیگری پیش بگیرند. باز این من و این تیر تهمت و افتراء!

سلیمان انوشیروانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]