[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] سحر

[تاریخ:] ۳ شنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۳۴ – ۳ ژانویه ۱۹۵۶ – ۱۹ جمادیالاولی ۱۳۷۵

[شماره:] ۳۰

 

ماجرای بهائی کشی یزد

چطور به بهانه دین اخاذی میشد؟

متن ادعانامه متهمین قتل ۷ نفر بهائی

چند ماه پیش ضمن مقاله «تلفن دختر بهائی» که برای عدهای مورد تردید واقع شده بود اشاره بواقعه هرمزدک یزد و قتل بهائیهای آنجا نمودیم اینک بسیار خوشوقتیم همانطور که در مقاله مزبور پیش بینی نمودیم دولت جدا برای تعقیب و مجازات مجرمین اقدام نموده و از تکرار این قبیل حوادث بشدت جلوگیری نمود.

پرونده متهمین مزبور از دیوان جنائی استان هشتم طبق رای دیوانعالی کشور بدیوان جنائی تهران احاله شده است زیرا اگر چه طبق آئین دادرسی کیفری دیوان جنائی استان هشتم صلاحیت رسیدگی دارد.

ولی برای اینکه پرونده از اعمال نفوذهای محلی مصون باشد طبق قانون بدیوان جنائی تهران احاله شده است چند روز قبل پرونده متهمین بدادسرای استان تهران تحویل متهمین در زندان زندانی و پرونده برای رسیدگی بشعبه ۱ دیوان عالی جنائی ارجاع شده است و بمتهمین اخطار گردیده که وکلای خود را تعیین نمایند ما برای اطلاع مردم از جریان واقعه متن ادعانامه را بشرح ذیل منتشر مینمائیم:

ریاست دیوان عالی جنائی

سی و نه نفر متهمین مفصلةالاسامی زیر:

۱- حسن شهرت زارع فرزند محمد ۳۰ ساله ۲ - محمد رضا شهرت طاهری فرزند حسن ۵۵ ساله ۳ - امرالله شهرت حاتمی فرزند رضا کولار ۳۷ ساله ۴- حاجی محمد شهرت حاتمی فرزند رضا کولار ۲۵ ساله ۵- بخشعلی شهرت امیری فرزند حاجی آقا ۵۲ ساله ۶- یوسف شهرت امیری فرزند بخشعلی ۲۶ ساله ۷- حسن شهرت امیری فرزند حاجی آقا ۷۰ ساله ۸- روحالله شهرت زارع فرزند اسد ۲۴ ساله ۹- عبدالغفار شهرت مظفری فرزند سلمان ۲۵ ساله ۱۰- رمضان شهرت زارع فرزند مجیب ۵۰ ساله ۱۱- غلامحسین شهرت سخویدیپور فرزند محمدعلی ۱۸ ساله ۱۲- خداداد شهرت کاظمی فرزند محمدعلی ۴۰ ساله ۱۳- علی شهرت زارع فرزند غلامحسین ۶۰ ساله ۱۴- غلامرضا گلستانی فرزند علی ۲۴ ساله ۱۵- عبدالحسین شهرت لازمی فرزند محمد ۳۵ ساله ۱۶- جواد شهرت زارع فرزند خالق ۲۰ ساله ۱۷- ابراهیم زارع فرزند رمضان ۲۶ ساله ۱۸- عباس شهرت زارع فرزند عبدالعلی ۲۳ ساله ۱۹- عبدالحمید شهرت مبین فرزند ابراهیم ۲۲ ساله ۲۰- کرم شهرت طاهری فرزند تقی ۷۰ ساله ۲۱- اکبر طاهری فرزند سلمان ۲۴ ساله ۲۲- غلامرضا طاهری فرزند حسن ۳۵ ساله ۲۳- عباس شهرت نادی فرزند حسین ۲۵ ساله ۲۴- حبیبالله شهرت حاتمی فرزند رضا ۴۰ ساله ۲۵- حسین شهرت زارع فرزند اکبر ۵۰ ساله ۲۶- یدالله شهرت نادی فرزند حسین ۳۰ ساله ۲۷- حسن شهرت زارع فرزند رضا ۳۲ ساله ۲۸- حاجی محمد شهرت منصوری فرزند رضاقلی ۴۵ ساله ۲۹- مصطفی شهرت نادی فرزند حسن ۲۰ ساله ۳۰- بمانعلی شهرت زارع فرزند عباس ۳۰ ساله ۳۱- عبدالحسین شهرت زارع فرزند علی ۵۰ سال ۳۲- محمد شهرت صانعی فرزند ماندگار ۵۰ ساله ۳۳- یوسف شهرت زارع فرزند علی ۳۱ ساله ۳۴- رجب شهرت زارع فرزند علی ۲۳ ساله ۳۵- خاور شهرت امیری فرزند عبدالرزاق ۷۰ ساله ۳۶- حاجی میرزا علی شهرت زارع فرزند جواد ۴۰ ساله ۳۷- حسین شهرت منصوری فرزند محمد ۴۵ ساله ۳۸- سید علیاکبر شهرت امامی فرزند سید محمد ۴۵ ساله ۳۹- سلمان شهرت زارع فرزند علیقلی ۳۰ ساله

متهمند که در بعد از ظهر روز پنجشنبه پنجم مرداد ۱۳۳۴ بتحریک و معاونت ۱- میرزا علی اکبر شهرت توکلی فرزند مهدی ۵۴ ساله با سواد شغل کدخدای سخوید دارای عیال و اولاد مسلمان تبعه ایران بدون سابقه محکومیت کیفری اهل و ساکن سخوید ۲- محمد شهرت جلالی فرزند غلامرضا هفتاد ساله شغل مالک با سواد دارای عیال و اولاد مسلمان تبعه ایران بدون سابقه محکومیت کیفری و ساکن سخوید ۳- محمد علی امیری فرزند حسن ۲۸ ساله با سواد دارای عیال و اولاد مسلمان تبعه ایران بدون سابقه محکومیت اهل مزرعه خسرو و ساکن نجف آباد ۴- اسمعیل شهرت مظفری فرزند حسن ۳۵ ساله شغل زارع با سواد دارای عیال و اولاد مسلمان تبعه ایران بدون سابقه محکومیت اهل و ساکن مزرعه خسرو بقریه هرمزدک حمله نموده و هفت نفر از بهائیان آن قریه به قتل رسانیده و خانه و اثاثیه آنها را آتش زده و تخریب نمودهاند و نیز هفت نفر از متهمین موصوف در فوق به اسامی زیر:

۱- محمدعلی امیری فرزند حسن ۲- حاجی محمد منصوری فرزند رضاقلی ۳- اسماعیل مظفری فرزند حسن ۴- عبدالغفار مظفری فرزند سلمان ۵- بخشعلی امیری فرزند حاجی آقا ۶- یوسف امیری فرزند بخشعلی ۷- حسن امیری فرزند حاجی آقا علاوه بر اتهامات فوقالذکر متهمند که در حین انجام وظیفه بمأمورین ژاندارم اهانت نمودهاند و ژاندارم عباس شهرت خراسانیپور فرزند اسدالله ۳۰ ساله شغل ژاندارم با سواد دارای عیال و اولاد مسلمان تبعه ایران بدون سابقه محکومیت کیفری اهل رفسنجان ساکن یزد متهم است که در تحریر تحقیقات مرتکب تحریف شده است و اینک بشرح چگونگی و علت قتل و موضوع پرونده مبادرت میشود.

هرمزدک قریه کوچکی است که در بیست و سه فرسنگی یزد (پشتکوه) واقع است و سکنه این قریه را شش خانواده بهائی تشکیل میداده در مجاورت هرمزدک قریه دیگری بفاصله سیصد تا چهارصد متری موسوم به مزرعه خسرو قرار دارد که سکنه آن عموماً مسلمان هستند و این قریه جزء حوزه کدخدائی سخوید که آبادی نسبتاً بزرگی است و از هفده محله تشکیل میگردد میباشند و آبادی مزبور با مزرعه خسرو در حدود چهار یا پنج کیلومتر فاصله دارد،

پس از شروع تبلیغ و مبارزه علیه بهائیان (در سال جاری) میرزا علیاکبر توکلی کدخدا و محمد علی جلالی ملاک که هر دو نفر در سخوید و قراء اطراف آن نفوذ و تسلط و اهالی را مطیع و تحت اختیار داشتهاند در صدد سوء استفاده از موقعیت و اخاذی از بهائیان قریه هرمزدک برآمده و برای نیل باین منظور به عناوین مختلف از قبیل بستن آب زراعتی و قطع اشجار متعلق به بهائیان و تحریک اهالی به جلوگیری آنها از دخول به حمام و تهدید به قتل اقدام مینمودهاند و بر اثر تحریکات و اقدامات این دو نفر بهائیان بمراجع مختلف مبادرت به شکایت مینمایند از جمله غلامعلی امیری و عبدالرزاق و جعفر امیری (غلامعلی و عبدالرزاق مقتول شدهاند) شکوائیهای که مفاد آن عینا باین شرح است (برگ ۵۱۷ پرونده) «ساکنین مزرعه هرمزدک سخوید پشتکوه یزد شش خانواده که باسم بهائی در تحت یکنفر ژاندارم محافظت محل گذاشته شده است و از روزیکه مأمورین در مزرعه آمدهاند تا بحال همه روز میرزا علیاکبر کدخدا مردم سخوید و هر جا دسترسی دارد تحریک بر قتل و غارت فدویان مجری میدارد و از هر طرف بلاهای وارد میبارد، نه نقدینهای دیگر برای ما باقی مانده بحدی که بتوانیم او را قانع، از هر طرف با رذالت و فحاشی مردمان جاهل، طرف دیگر تهدید قتل و غارت و طرف دیگر حمام خودمان زنهای فدویان را در حمام را تحریک کرده توی حمام روشنی گاه را خاک بریزند و با رذالت آنها را بیرون استدعای عاجزان بآن مقام محترم مینمائیم که هر مجازاتی برای فدویان صادر شده خود دولت مجری فرمایند فدویان را بمیرزا علیاکبر کدخدای سخوید و مریدهای جاهل او واگذار نفرمایند». بفرمانداری یزد تسلیم و فرمانداری شکوائیه مزبور را طی شماره ۳۰۱۷ – ۱۹ تیر ۱۳۳۴ بژاندارمی یزد ارسال داشته و ژاندارم عباس خراسانیپور مأمور رسیدگی به شکایت بهائیان شده و بقریه هرمزدک وارد و در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۳۴ شب در منزل فریدون بهائی از بهائیان بتحقیق میپردازد ژاندارم مزبور نیز تحت تأثیر بوده و در ضمن تحقیق نسبت بشکاة بهائی فحاشی و بشرح منعکس در پرونده از نوشتن شرح کامل اظهارات آنها امتناع مینماید چون در رسیدگی به شکایت بهائیان رعایت بیطرفی نمیشده و اقدام مؤثری از طرف مأمورین برای جلوگیری از تعدیات و تجاوزاتی که به آنها میشده بعمل نمی‌آید غلامعلی امیری و هدایت امیری (هردو نفر مقتول شدهاند) طی شکوائیهای مراتب را از اینقرار (برگ ۱۹ پرونده) «میرزا علیاکبر توکلی کدخدای سخوید مرتباً و علناً اهالی را بر ما بیچارگان تحریک نموده و وادار بایذاء و اذیت مینماید بنحوی که بکلی تأمین مالی و جانی نداریم و برای نمونه عرض میکنیم که آب مورد کشت مالکیت ما را مدتی قطع نموده و حاصل ما را از آب انداخته باین قسمت هم اکتفا نکرده اشجار ما را شروع بقطع کردن گذاشته گر چه معروضه شکوائیه مستمندان وسیله پست تقدیم داشتیم نتیجه و اثری معلوم نگردیده است و نیز به اداره محترم ژاندارمری هم در محل تقدیم نمودیم نه تنها نتیجهای نبخشیده بلکه بر فساد و عناد کدخدای مذکور بر آزار و اذیت فدویان بیش از پیش افزوده است...» بدادسرای یزد اعلام مینمایند و شکوائیه مزبور طی شماره ۵۴۰۹ - ۲ مرداد ۱۳۳۴ ژاندارمری ارسال و استوار یوسفزاده مأمور رسیدگی بآن میگردد و مشارالیه در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۳۴ بقریه هرمزدک وارد و صبح روز پنجشنبه پنجم مرداد ماه ۱۳۳۴ بدواً از بهائیان قریه هزمزدک توضیحاتی اخذ و سپس برای رسیدگی بدو فقره شکوائیه اهالی مزرعه خسرو بعنوان مدعیالعموم یزد و ژاندارمری که مفاد آن عینا باین شرح است «این بیچارگان ساکنین مزرعه خسرو و سخوید بر اینکه حمامی که آباء و اجداد ما در مزرعه خسرو ساختمان نمودهاند از قدیم برای نظافت و رفاهیت ما مسلمانان مذهب جعفری و یک عده بهائی که در مزرعه هرمزدک سخوید تا مزرعه خسرو ما تقریباً یک کیلومتر دور میباشد سکونت دارند بحمام ما مراجعه مینمایند و حتی آنکه یک نفر دختر گبر قاسم آبادی که ملبس بلباس گبری میباشد و مدتی است عروس جعفر بهائی شده او هم بحمام ما میآید و موجب تهییج مسلمانان غیور است و آنچه بطور حسابی میگوئیم بحمام ما نیایند تا امروز از ما نشنیدهاند و اجباراً به این حمام میآیند تا عاقبت بعضی از ماها حمام خود را ترک کرده به حمامهای بعیده مراجعه نمودیم از طرفی هم امر دولت است که نظم و آرامش از دست داده نشود ما رعایای بیچاره نه طاقت جنگ و گفتگو داریم نه میتوانیم قهرا از آنان جلوگیری نمائیم تقاضای جلوگیری داریم جلوگیری نشود عاقبت تولید نزاع و گفتگو میشود و بیم خطر میرود و ممکن است عاقبت بر گفتگو و نزاع شود».

بقریه خسرو میرود لازم است که تذکر داده شود این دو فقره شکوائیه را در حدود پانزده نفر از اهالی مزرعه خسرو که اکثر در قتل شرکت داشتهاند امضاء کرده و میرزا علیاکبر توکلی هم صحت امضاء آنها را گواهی نموده است استوار یوسفزاده در منزل اسماعیل مظفری از امضاء کنندگان شکوائیهها تحقیق اکثراً مفاد شکوائیه را تائید و اظهار داشتهاند مردم میگویند از ورود بهائیان به حمام جلوگیری کنید ما هم جلوگیری کردهایم و نمیگذاریم به حمام بیآیند پس از انجام بازجوئی استوار یوسفزاده طبق اظهار محمدعلی امیری (برگ ۲۰۴ پرونده) میگوید چنانچه مزاحم بهائیها بشوید دولت تعقیبتان میکند بر اثر این گفته محمدعلی امیری به استوار مزبور نسبت بهائی بودن داده و اهالی مزرعه خسرو که تحریک شده و آماده بودهاند نسبت بمامورین اهانت مینمایند و بر اثر تعرضی آنها مأمورین مزرعه خسرو را ترک نموده و با جیپ به سمت سخوید برای ملاقات محمد جلالی میروند متعاقب مأمورین اهالی مزرعه خسرو نیز به سمت سخوید حرکت میکنند در سخوید مأمورین به محض ورود مشاهده مینمایند که عدهای با شیپور و علم و طبل جلوی منزل محمد جلالی اجتماع نموده و به تظاهر علیه آنها و بهائیان مشغولند (بنا باظهارات یوسفزاده و توکلی و جلالی) اهالی مزرعه خسرو نیز به جمعیتی که مقابل منزل محمد جلالی بوده ملحق و با آنها به تظاهر میپردازند کدخدا و محمد جلالی استوار یوسفزاده و مأمورین را ظاهراً بنام حفظ آنها از تعرض اهالی بمنزل محمد جلالی برده و در منزل را برویشان بسته و تماسشان را با خارج قطع مینمایند سپس به جمعیتی که بنا به اظهار خودشان تحریک شده و عصبی بوده تکلیف میکنند که جهت تظلم به تلگرافخانه بروند جمعیت هم با شیپور و طبل و علم به سمت قریه هزمزدک حرکت و با شش نفر مرد بهائی باسامی ۱- غلامعلی امیری فرزند عبدالرزاق ۴۵ ساله ۲- عبدالرزاق امیری فرزند علیرضا ۷۰ ساله ۳- علیاکبر امیری فرزند حسین ۶۰ ساله ۴- فریدون هرمزدکی فرزند علیرضا ۵- هدایت امیری فرزند جعفر ۳۵ ساله ۶- امانالله امیری فرزند جعفر ۳۰ ساله و یک نفر زن بهائی باسم رقیه امیری فرزند حسین مصادف پس از کشتن آنها خانههایشان را آتش زد و کلیه اثاثیه و لوازم زندگی آنها را شکسته و از بین میبرند مأمورین ژاندارم هم بتصور اینکه جمعیت برای تظلم به تلگرافخانه رفته اغفال شده و اقدامی برای جلوگیری از حمله آنها و قتل و غیره بعمل نمیآورند و عمل سی و نه نفر متهمین موصوف در صدر کیفرخواست منطبق با مواد ۱۷۰، ۱۷۵ مکرر و ۲۵۰ و ۲۵۷ قانون مجازات عمومی است عمل حاجی محمد منصوری و عبدالغفار مظفری و حسن امیری و بخشعلی امیری و یوسف امیری در مورد اهانت به مأمورین منطبق با ماده ۱۶۲ قانون مزبور میباشد که باید از نظر تعداد بزه ماده ۲ الحاقی باصول محاکمات جزائی درباره آنها اعمال شود و ۶ با انطباق عمل علیاکبر توکلی و محمد جلالی و محمدعلی امیری و اسمعیل مظفری بشق ۱ و ۲ و ۳ ماده ۲۸ قانون مجازات و مواد ۱۷۰ و ۲۵۰ و ۲۵۷ و عمل محمدعلی امیری و اسمعیل مظفری از نظر اهانت بماده ۱۶۲ قانون مجازات و رعایت ماده ۲ الحاقی باصول محاکمات جزائی و ماده ۳۹ قانون مجازات و با تطبیق عمل ژاندارم عباس خراسانیپور بماده ۱۰۴ قانون مجازات عمومی صدور دادنامه بر محکومیت چهل و چهار نفر متهمین فوقالذکر مورد تقاضا است پرونده نسبت بسایر متهمین مقتوع است و کلیه متهمین بازداشت میباشند.

دادستان شهرستان یزد

اما دلایل اتهام بشرح ذیل است.

بقیه در شماره آینده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]