[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سحر

[تاریخ:] ۲۴ بهمن ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۵

 

بهائیهای تربت حیدریه

طبق اطلاع در قصبه حصار که در هشت فرسنگی تربت حیدریه واقع و دارای پنجهزار نفوس جمعیت میباشد حادثه تازهای اتفاق افتاده است.

شخصی بنام حاجی خان شجاعی که از متمکنین و از اشخاص بانفوذ قصبه مزبور میباشد روی سوء سوابقی که با چند نفر از بهائیهای قصبه مزبور داشته است عدهای را برعلیه نامبردگان تحریک و بکمک چند نفر چاقوکش که از تربت بحصار آورده بوده است بخانه آنها ریخته و موجبات خسارت نامبردگان را فراهم و چند نفر از زنهای آنها را گرفته بگردن آنها زنگوله آویخته و آزار رسانیدهاند که در نتیجه چند نفر مجروح شدند مأمورین انتظامی برای تعقیب موضوع اقدام و آقایان سرهنگ اوحدی و سرگرد متقی افسر ژاندارم از تربت قصبه مزبور رفته و برای اعاده نظم اقدام کردند ولی سستی مقامات دادگستری در رسیدگی بموضوع موجب عدم رضایت و نگرانی مردم شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]