[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سحر

[تاریخ:] ۲۱ آذر ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۷

 

فدائیان اسلام از من چه میخواستند

مقدمه مذاکرات با آقای واحدی را در دبستان رضائی در سه شماره پیش خواندید اینک دنباله مطلب: من با تعجب به آقای واحدی نگاهی کردم و گفتم جنابعالی که ادعای دین و دینداری و فدائی اسلام دارید چگونه راضی می‌شوید که باین شخصیت‌های روحانی توهینی بشود و بعلاوه چرا روزنامه سحر را آلت اجرای مقاصد شخصی و سیاسی خودتان قرار میدهید بعلاوه من در مقابل شما تعهدی ندارم که چنین توقعی از من دارید...

... البته باز تاکید کردند که ما در نوشتجات خود راجع به بهائی‌ها کوتاه بیآئیم...

... ما هم در شماره هفت عکس آیت الله را بدون انجام تقاضای ایشان راجع به بهائیها چاپ کردیم...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]