[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است] 

 

[روزنامه:] شهاب

[تاریخ:] ۲۶ تیر ۵۸ 

شماره: ۲۷

 

در یکصد و پنجاه سال اخیر هر خیانتی به ملت ایران شده با دستیاری فراماسونری بوده

ما نمیخواهیم تاریخ ایران را ورق زده و فجایع فراماسون‌ها را بشماریم و اعتقاد داریم در بسیاری از موارد کسانیکه در دام فراماسونری افتاده‌اند بیگناه بوده‌اند ولی در همه خیانت‌هائیکه به این کشور شده است جای پای ماسونها بخوبی دیده میشود در طول پنجاه سال اخیر که ماسونها در ایران کارشان گسترشی یافته همراه با این گسترش کشور نیز به اوج فساد رسیده است.

بزرگترین ضابطه برای گرفتن پست و مقام بستگی ماسون بود حتی وزیر دادگستری کشور دوران بختیار نیز به ناچار کلیه معاونانش را از ماسونها انتخاب کرد و در دیوان کشور که بزرگترین مرجع قضائی کشور بود دیدیم چگونه ماسونها رخنه کرده و همه کاره شده بودند. ماسونها در تجارت، اقتصاد، صنعت، سیاست، قانونگذاری، قضاوت، بزرگترین سطوح را اشغال کرده و از حمایت بیدریغ فرقه ضاله بهائی نیز برخوردار بودند.

...در طی چهارده سال هویدا و شریف امامی و ریاضی بصورت یک مثلث خبیث یکدیگر را حفظ کرده و مجری اوامر اربابان خود بر ضد مردم محروم ایران بودند. چه ارتباطی، مگر ارتباط ماسونی می‌تواند این سه جرثومه فساد را چهارده سال در کنار یکدیگر نگاه دارد. زیر پوشش ننگین این سه موجود ماسونها به تجارت و کشاورزی و صنعت ایران حمله کردند؛ و بهائی‌ها نیز در کنار آنان ایادی طبیب شاه مخلوع، روحانی بهائی ماسون وزیر کشاورزی هویدا، ثابت سرمایه‌دار ماسون بهائی هر چه خواستند کردند کمتر سرمایه‌گذاری بالای حتی یک میلیون تومان وجود داشت که ایادی در آن سهیم نباشد.

لاجوردی‌ها ماسون‌های پر سابقه از بزرگترین ثروتمندان کشور شدند؛ زیرا همه راهی برای چپاول باز بود و همه راهها برای ورود مردان مسلمان و غیر ماسون بسته. مگر تجدد و نیکپور ماسون نبودند فکر میکنید تا چه زمانی مردم ایران باید غرامت جنایات اقتصادی و بانکداری این گروه را بپردازند. کار این گروه‌ها بجز فساد و خیانت و گوش بفرمان خارجی بودن چه بوده است اگر اقتصاد و بانکداری و تجارت کشور در هم ریخته اگر دارائی مردم چپاول شده چه کسی بجز این عوامل اجنبی گناهکارند؟

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]