[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] شهاب

[تاریخ:] ۱۸ فروردینماه ۱۳۵۸

[شماره:] ۱۲

[صفحه:] ۱۳

 

ازهاری هم بله!

شایعه منسوب بودن امیرعباس هویدا و منصور روحانی وزیر کشاورزی کابینه او را به فرقه بهائی قبلاً هم شنیده بودیم. اما شماره ماه مارس مجلۀ "میدل ایست" در مقالهای که دربارۀ ایران دارد بنوعی این شایعه را تائید کرده است.

بنا به نوشته این ماهنامه علاوه بر امیرعباس هویدا، ژنرال غلامرضا ازهاری نخستوزیر دولت نظامی عصر طاغوت نیز منتسب به این فرقه بوده است. جالب است که ازهاری در سخنرانی هایش در مجلس همیشه دم از "الهی به امید تو" میزد و به ارواح مطهر ائمه سوگند میخورد که مثلاً اینها همه نوار است!

شایعه دیگری حاکی از آنست که پرویز ثابتی مقام امنیتی معروف داماد ازهاری بوده است. کبوتر با کبوتر، باز با باز!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]