[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] صبح آزادگان

[تاریخ:] دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۶۲ – ۲۸ شوالالمکرم ۱۴۰۳ – ۸ آگوست ۱۹۸۳

[شماره:] ۱۰۱۸

[صفحه:] ۴

 

نگاهی به علل موضعگیری اخیر انجمن ضد بهایی (حجتیه)

چگونه است با وجود اینکه بهائیت در تمامی ارکان دولت محمدرضای معدوم رسوخ کرده بود، انجمن ضد بهائیت آزادانه فعالیت می‌کرد. انجمن در گذشته، در رابطه با بهائیت و افشای این حزب ساختۀ دست اجانب و خنثی ساختن تبلیغات آنها بوده که امروز دیگر محلی از اعراب ندارد.

سیاستگری متشرعین ظاهری

بسم الله الرحمن الرحیم

و اذا قیل لهم لاتفسدوا فیالارض قالوا انما نحن مصلحون

انجمن حجتیه طی یادداشتی خطاب به اعضای خویش، تعطیل جلسات و خدمات خود را اعلام کرده است انگیزه صدور این یادداشت، بیاناتی است که امام امت در مراسم عید سعید فطر ایراد کردند...

...تاریخچه انجمن

انجمن حجتیه در حدود بیست سال پیش از این، به عنوان انجمن ضد بهائی تاسیس شد. هدفی که در برابر خود نهاده بود، مبارزه با تبلیغات بهائیان و جلوگیری از گسترش این فرقه ضاله و نجات گمراهان سادهای که بدام بهائیان میافتادند، بود؛ اما میدانیم که بهائیان از تائید نظام فاسد شاه برخوردار بودند و جمعی از بهائیان معروف، با دربار شاه روابط بسیار نزدیک داشتند، تنی چند از آنان نیز در کابینههای آن زمان عضو بودند و یکیشان سالها رئیس دولت بود...

...آیتالله جنتی در سومین سؤال خویش این مساله مهم را مطرح میکند که کار انجمن در گذشته، در رابطه با بهائیت و افشای این حزب ساخته، دست اجانب و خنثی ساختن تبلیغات ایشان بوده که امروز دیگر محلی از اعراب ندارد – پس رسالت امروز انجمن کدام است؟...

...«چنانچه در گذشته ایام، فرقه صهیونیستی بهائی در مراکز علمی و فرهنگی تبلیغات گسترده داشت، اینک گروههای الحادی و التقاطی متمایل به راست و چپ نقش عمده را در گمراهی جوانان ساده دارند...

...اینرا هم بگوئیم که فعالیت‌های گذشته انجمن، هیچگونه تضادی با اعتقاد به آن تز ندارد. آنها فقط با بهائی مبارزه می‌کردند و به معصیتهای دیگر و عوامل عمده آن معاصی هیچ کاری نداشتند...

...اما واقعیات حکایت میکنند که انحراف سیاسی انجمن از این حدود فراتر میرفته و افراد انجمن رهنمود داشتهاند که هرگاه در برخورد با بهائیها دچار گرفتاری شدند، به ساواک محل مراجعه کنند...

هر کس که با انجمن و زمینه فعالیتهای گذشته آن اندک آشنائی داشته باشد، میداند که همه تجربه و معلومات انجمن در باب مبارزه با بهائیت است و آنچه فضلای انجمن از عقاید فرق ضاله به تفصیل و تحقیق خواندهاند، بهمان کتب بیان سید علیمحمد باب و ایقان میرزا حسینعلی بهاء و فرائد میرزا ابوالفضل گلپایگانی و استدلالیه میرزا نعیم اصفهانی و مفاوضات عبدالبهاء و نظایر این کتب محدود و منحصر است، و به یقین درباره اندیشههای ماتریالیستی چپ، و از جمله نوشتههای فلسفی، و نیز اقتصادی مارکس و انگلس و لنین و پیروان آنها، تحقیق عالمانه قابلی نفرمودهاند و در این زمینه بیگمان کار درستی از ایشان برنمیآید...

«مدت ادامه فعالیت این موسسه خیریه دینی و مذهبی و تعلیماتی و تحقیقاتی بزمان معینی محدود نمیباشد و اجرای عملیات و مقررات آن تا ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فداه تعطیل ناپذیر و غیر قابل انحلال است.»

جمله اخیر علیرغم نارسائی‌اش حاکی از این است که انجمن غیر قابل انحلال است، و توجیهی که برای آن آورده شده، این است که فعالیتهای آن تعطیل بردار نیست؛ اما اکنون انجمن «تمامی جلسات و خدمات» خود را تعطیل کرده و از قول مؤسس انجمن حجت میاورد که «وظیفه شرعی در ادامه فعالیت نیست» پس مطابق آن استدلال دعوی انحلال ناپذیری انجمن و خودداری از اعلام انحلال آن فاقد توجیه است. از این موضوع مهم دیگر باشاره میگذریم که مسئولین انجمن، علیرغم دعوی اعتقاد به ولایت فقیه، برای کسب آگاهی از «وظیفه شرعی» خویش، بجای آنکه به ولی فقیه و یا ماذونین از جانب وی مراجعه کنند، به مؤسس انجمن رجوع میکنند...

 

رابطه رهبران انجمن حجتیه با ساواک

توضیح سند

پیرو نامه " شماره ۲۰۱۷۱/ ۲۰ هـ ۱۲- ۱۷ فروردین ۱۳۳۶ سازمان اطلاعات و امنیت تهران. خواهشمند است دستور فرمائید از هرگونه اقدام و نظراتیکه نسبت به اعضاء پنج نفر یاد شدگان در نامه پیروی مذکور به عمل خواهند آورد این واحد را نیز آگاه سازند. ضمناً چون تجمع نامبردگان جنبه ضدیت با مسلک بهائی را دارد و برابر اطلاع حاج شیخ محمود ذاکر زاده (تولائی) معروف به حلبی از گردانندگان این جلسه با بخش ۲۱ سازمان اطلاعات و امنیت تهران همکار یهائی دارد، اصلح است هرگونه اطلاعی در مورد جلسه متشکله را قبل از احضار بقیه از مشارالیه استفسار نمائید. ح

رئیس واحد اطلاعاتی کمیته مشترک ضد خرابکاری - ناصری

۲۳ فروردین ۱۳۳۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]