[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] صبح آزادگان

[تاریخ:] شنبه ۹ بهمن ۱۳۶۱ – ۱۴ ربیعالثانی ۱۴۰۳ – ۲۹ ژانویه ۱۹۸۳

[شماره:] ۸۶۸

[صفحه:] ۴

 

مترقیون مرتجع

تحلیل هفته

از کمال گنجهای

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

در بررسی و تحلیل تئوریک مارکس، مارکسیسم و تغییر حکومت روسیه در اکتبر ۱۹۱۷، تناقضها و تضادهای بسیار و چشمگیری بچشم میخورد… دنباله روان آن تئوری یعنی «ایست»ها باید خود را موظف به اجرای راههای پیش بینی شده در تئوری مقبول خود نموده و بدون کم و کاست، دستورات یا رهنمودها را اجرا کنند...

آغاز حاکمیت:

در مانیفستهای یهودیان و کنگرههای جهانی یهود، چند نکته قابل توجه است و باید در نظر گرفته شود. سران جهانی یهود به افراد یهودی جهان رهنمود میدهند که باید جهان را از تفکر الهی دور نمود و حاکمیتهای مادی را جایگزین نمود، میگویند که باید به اقتصاد اهمیت داد و رگهای حیاتی اقتصادی جهان را در اختیار یهودیان قرار داد، رهنمود داده‌اند که فحشاء و فساد توسط یهودیان باید اشاعه یافته و جوانان اقوام و مذاهب گوناگون باید سرگرم فساد گردند و بالاخره مهمترین رهنمود سران یهود به یهودیان اینست که جهان باید بلوک بندی شده و بلوکهای رقیب در مقابله با یکدیگر، نیروهای جهانی را از بین برده و زمین را آماده حاکمیت کامل قوم یهود نمایند.

این رهنمودها را میتوان در کتابهای تاریخ یهود، تاریخ صهیونیسم و عملکرد یهودیان در دو قرن اخیر مشاهده نمود. برای اجرای این اهداف میبینیم که فرقه سازی و مرام بافی در جهان شکل میگیرد. مارکسیسم و سوسیالیسم، ناسیونالیسم و سوسیال دموکراسی و ناسیونال سوسیال، فراماسونری، بهائیت و ضد بهائیت و وهابیگری، یکی پس از دیگری شکل میگیرد تا مردم جهان به این قضایا سرگرم گردیده و از عملیات مخفی و علنی قوم یهود مطلع نگردند...

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]