[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] صبح آزادگان

[تاریخ:] شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۶۴ – ۲۵ رمضان ۱۴۰۵

[شماره:] ۱۵۵۴

 

فلسطین چگونه آزاد خواهد شد

...اسلام و رأفت اسلامی را در زمانیکه مسلمانان براین سرزمین حکومت میکردند میتوان از خلال تاریخ در فلسطین مورد مطالعه قرار داده و به پوچی جوسازیها و شانتاژها پیبرد. اسلام زمانی که قدم در فلسطین گذارد پیامآور برابری و برادری بوده و به همین دلیل عفو عمومی اعلام شد. روش صلیبیون و صهیونیستها کاملاً با دیدگاهها و عملکرد مسلمانان در تضاد بوده و حالتی جداگانه دارد. زیرا این دو حرکت و یا جنبش که از سوی کانالها و افراد بخصوصی هدایت و رهبری میشدند با دیدگاههای نژادپرستانه فقط در این فکر بودند که فلسطین و بیتالمقدس را که برای پیروان حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی (ع) و حضرت محمد (ص) از اهمیت بسزائی برخوردار است در انحصار خود گرفته و با ایجاد محدودیت و طرد پیروان دیگر ادیان حاکمیت را از آن خود کنند. تا حدیکه امروزه در فلسطین اشغالی مساجد و کلیساها ویران گردیده و فقط کنیسهها و معابد بهائیان از احترام برخوردار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]