[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] رویداد

[تاریخ:] ۲۳ تیر ۱۳۵۸

 

خانم فاطمه هدایتخانی مینویسد: آیا بهتر نیست «رویداد» ستونهایی را به معرفی بزرگان ایران اسلامی، همچون خواجه نصرالدین طوسی، شیخ بهایی و میرزای شیرازی و پورسینا، اختصاص دهد؟...

...آقای فریدون س: می‌خواهند بدانند: چگونه است که در نظام مغلوب «بهائیان» جرأت نمیکردند رسماً ابراز وجود کنند ولی اکنون اعلامیه دادهاند که در قانون اساسی تازه باید برای آنها نیز محلی محفوظ ماند؟

رویداد: پاسخ این پرسش را باید در نبودن قدرت دولتی و محیط خان خانی موجود جستجو کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]