[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] روشنفکر

[تاريخ:] ۱۱ فروردین ۱۳۳۸

[شماره:] ۲۹۱

 

میگویند بعد از اقداماتیکه در ایران عليه بهائيها صورت گرفت فرقه مزبور مرکز فعاليت خود را از ایران بترکیه انتقال داده است ولی دولت ترکیه نیز هفته گذشته بیش از ۶۰ نفر از آنها را که دو پزشک ایرانی نیز در میان آنها بودند بازداشت کرد و از فعاليت آنها جلوگیری بعمل آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]