[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] رستاخیز

[تاریخ:] یکشنبه ۱۰ بهمن ماه ۲۵۳۵ [۱۰ بهمن ماه ۱۳۵۵]

[شماره:] ۵۳۱

[صفحه:] ۹

 

روزنامه محترم رستاخیز

بلی، آزادی عقیده حرمت دارد، ولی...

پیرامون نامهای که در صفحهی «نامه به سردبیر» آن روزنامه محترم چاپ شده بود (شمارهی ۲۲ -۱۰ -۲۵۳۵) و نویسندهی آن خواسته بود قیافهی حق بجانبی بنفع تصورات خود بگیرد بطور مختصر، عرایض زیر را برای چاپ تقدیم میدارم. بویژه آنکه نویسندهی مزبور، مطلبی را بطور خاص، مطرح کرده، و کلمات مورد ادعای خود را با حقایقی مخلوط نموده بود که ممکن است برای عدهای ایجاد اشتباه کند.

خلاصهی گلایهی ایشان اینست که چرا مقامات رسمی کشور، ضمن دادن آگهیهای استخدامی به مطبوعات، فقط پیروان ادیان رسمی را برای استخدام در ادارات دولتی دعوت میکنند. کسان دیگری را به «علت داشتن عقیدهی مذهبی خاصی، از مزایای اجتماعی محروم» مینمایند، و اضافه کرده:

«این عمل، مغایر اصل آزادی عقیده است. هیچ انسان عاقل و شریفی عقیدهی دینی خود را، هر قدر هم در تنگنا قرار گیرد، زیر پا نمیگذارد.»

مقصود آقای عباس رادمهر، یعنی نویسندهی آن نامه، معلوم است میخواهند بگویند چرا غیر از دین اسلام – که دین رسمی کشور است – و سه اقلیت رسمی مسیحی و زرتشتی و یهودی، عنوان مذهبی دیگری، برای استخدام کارمندان وجود ندارد؟ در صورتیکه این توقع ایشان، خطای محض است، چون اگر میبینیم در کشور ما – ایران - فقط به سه اقلیت، رسمیت داده شده بر این مبنا و بر اساس این منطق عادلانه است که «عقیده»، دارای مبنای خاص خود، و دارای معنا و اساس است و دل و وجدان یک انسان، فقط معتقد به مطالب پابرجا و مستدل و صحیح و مفید میشود و باین نوع مطالب است که میتوان دل بست و عقیده پیدا کرد و از آزادی آن دفاع کرد، مخصوصاً آنکه ایران کشوری نیست که آزادی عقیدهی مذهبی را از بین ببرد چه رسد به اینکه امثال شما انسانهای عاقل و شریف را در تنگنا بگذارد. البته نگارنده در اینجا قصد تبلیغ دینی ندارم و نمیخواهم دین مبین اسلام را با هیچیک از دینهای دیگر مقایسه کنم و فقط در صورت تمایل میخواهم از شما دعوت کنم که میتوانیم بدون هیچگونه تعصب و منفعت طلبی با یکدیگر تماس بگیریم و مذاکره کنیم. در پایان برای اثبات آزادی عقاید دینی و مذهبی در ایران یادآوری میکنم که در آمارگیری ما قبل اخیر ایران معلوم و مستند شد که در ۹۸% جمعیت ایران مسلمان هستند و فقط در حدود چهارصد و بیست هزار نفر پیروان همه اقلیت رسمی کشور ما میباشد. معالوصف باین اقلیتها، آزادی عقیده داده شده است.

احمد رهسپار

صندوق پستی ۴۶۸ - تهران

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]