[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] رسالت

[تاریخ:] پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۶۵- چهارم رجب ۱۴۰۷

[شماره:] ۳۳۸

[صفحه:] ۱۰

 

...حال به مناسبت سالگرد شهادت گونه آیتالله ربانی شیرازی که از فقهای نامدار عصر حاضر بود، مصاحبهای با فرزند آن مرحوم محمدعلی ربانی شیرازی ترتیب دادیم که از نظرتان می‌گذرد:...

...رسالت: مرحوم آیتالله ربانی از چه زمانی وارد کار سیاسی و مبارزه گردید؟

مرحوم ربانی از همان ابتدای طلبگی معتقد بود که دین از سیاست جدا نیست و سیاست عین دیانت است. لذا از همان ابتدای تشکیل حزب برادران شیراز از اعضای رسمی آن حزب بود. ضمناً در همان زمان فرقههای بهائیه و شیخیه و صوفیه در استان فارس بشدت مشغول فعالیت و تبلیغات بودند. آیتالله ربانی شیرازی معتقد بود که این فرقه وابسته به خارج بالخصوص انگلیس هستند و ساخته و پرداخته دشمنان اسلام می‌باشند. لذا باید دست آنها را از استان فارس کوتاه کرد او در هر فرصتی به شهرهای آباده و سروستان و غیره میرفت و مردم را به عقاید اسلامی آشنا مینمود و با این فرقهها بشدت مبارزه میکرد بحدی که مردم با اشاره مرحوم ربانی شیرازی یکی از رهبران بهائیت سروستان را کشتند و در نهایت حدود شصت الی هفتاد نفربهائی، مسلمان شدند. این مسئله باعث گردید که مرحوم ربانی را که حدود بیست و دو سال بیشتر نداشت بزندان ببرند که بعداً با وساطت مرحوم آیتالله آقا سید نورالدین (رضوانالله علیه) و بعضی از مسئولین و از طریق استاندار فارس از زندان آزاد گشت و ممنوعالمنبر گردید...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]