[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] رسالت

[تاریخ:] پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۶۵- چهارم رجب ۱۴۰۷

[شماره:] ۳۳۸

صفحه: ۱۰

اجتماعی

 

...حال به مناسبت سالگرد شهادت گونه آیتالله ربانی شیرازی که از فقهای نامدار عصر حاضر بود، مصاحبهای با فرزند آن مرحوم محمدعلی ربانی شیرازی ترتیب دادیم که از نظرتان می‌گذرد:...

...رسالت: مرحوم آیتالله ربانی از چه زمانی وارد کار سیاسی و مبارزه گردید؟

مرحوم ربانی از همان ابتدای طلبگی معتقد بود که دین از سیاست جدا نیست و سیاست عین دیانت است. لذا از همان ابتدای تشکیل حزب برادران شیراز از اعضای رسمی آن حزب بود. ضمناً در همان زمان فرقههای بهائیه و شیخیه و صوفیه در استان فارس بشدت مشغول فعالیت و تبلیغات بودند. آیتالله ربانی شیرازی معتقد بود که این فرقه وابسته به خارج بالخصوص انگلیس هستند و ساخته و پرداخته دشمنان اسلام می‌باشند. لذا باید دست آنها را از استان فارس کوتاه کرد او در هر فرصتی به شهرهای آباده و سروستان و غیره میرفت و مردم را به عقاید اسلامی آشنا مینمود و با این فرقهها بشدت مبارزه میکرد بحدی که مردم با اشاره مرحوم ربانی شیرازی یکی از رهبران بهائیت سروستان را کشتند و در نهایت حدود شصت الی هفتاد نفربهائی، مسلمان شدند. این مسئله باعث گردید که مرحوم ربانی را که حدود بیست و دو سال بیشتر نداشت بزندان ببرند که بعداً با وساطت مرحوم آیتالله آقا سید نورالدین (رضوانالله علیه) و بعضی از مسئولین و از طریق استاندار فارس از زندان آزاد گشت و ممنوعالمنبر گردید...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]