[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است]

 

[روزنامه:] رسالت

اجتماعی

یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۶۵

۲۶ ذیقعده ۱۴۰۶ – شمارۀ ۱۶۳

 

شهید شیخ فضلالله نوری و نهضت مشروطۀ ایران

قسمت سوم

مرتضی میرباقری

 

خلاصه مطالب شمارۀ گذشته:

در شماره پیش بدنبال شرح مجمل نهضت تنباکو به بررسی کوتاه نهضت مشروطیت ایران پرداختیم و حرکات عمدۀ ابتدای آنرا برشمردیم. به مسئله ورود به سفارت انگلیس اشاره کرده و به ترتیب به توطئه انگلیسیها، استعفای عینالدوله و تعریف مشروطیت در غرب و جعل قانون اساسی مشروطیت پرداخته شده. اینکه توجه خوانندگان محترم را به قسمت سوم این مطلب جلب می‌نماییم.

شهید شیخ فضلالله نوری و مقابله با جریانات انحرافی

در میان علمائی که در جهت مقابله با جریانات انحرافی که بنام قانون اساسی مشروطیت در داخل کشور در حال توسعه یافتن بود – بپا خاستند، نقش شهید شیخ فضلالله نوری بسیار بارز و برجسته است...

...تبریک علمای نجف به شیخ شهید در رابطه با اصل متمم

بدنبال تصویب مسئله متمم قانون اساسی و رسیدن خبر آن به نجف، علمای آنجا یعنی آخوند ملا محمدکاظم خراسانی، شیخ حسین مازندران و حاج میرزا حسین خلیلی تهرانی طی نامهای به شیخ از او تقدیر میکنند و مینویسند: «علاوه بر این مادهای که شما پیشنهاد کردید، ما پیشنهاد میکنیم که در رابطه با آزادی مطبوعات و فرقه ضاله بهائیت هم یک مادهای در مجلس بگذرانید.» تا این برهه از تاریخ، شیخ شهید کاملاً از حمایت علمای نجف برخوردار بود...

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]