[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] رسالت

[تاریخ:] ۱۲ مرداد ۱۳۶۵

[شماره:] ۱۶۳

 

شهید شیخ فضلالله نوری و مقابله با جریانات انحرافی

در میان علمائی که در جهت مقابله با جریانات انحرافی که بنام قانون اساسی مشروطیت در داخل کشور در حال توسعه یافتن بود – بپا خاستند، نقش شهید شیخ فضلالله نوری بسیار بارز و برجسته است...

...تبریک علمای نجف به شیخ شهید در رابطه با اصل متمم

بدنبال تصویب مسئله متمم قانون اساسی و رسیدن خبر آن به نجف، علمای آنجا یعنی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، شیخ حسین مازندران و حاج میرزا حسین خلیلی تهرانی طی نامهای به شیخ از او تقدیر میکنند و مینویسند: «علاوه بر این مادهای که شما پیشنهاد کردید، ما پیشنهاد میکنیم که در رابطه با آزادی مطبوعات و فرقه ضاله بهائیت هم یک مادهای در مجلس بگذرانید.» تا این برهه از تاریخ، شیخ شهید کاملاً از حمایت علمای نجف برخوردار بود...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]