[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] پیک ایران

[تاریخ:] ۱۱ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۰۳

 

چند خبر از جراید انگلستان

دیلی تلگراف از خلع سلاح صحبت میکند و تایمز ضمن حمله بسیاست بازرگانی امریکا موضوع بهائیان ایران را مورد بحث قرار داده منچستر گاردین اوضاع سودان را تعقیب میکند و نخست‌وزیر مصر را نوکر امپریالیزم میداند.

روزنامه دیلی تلگراف در باره مذاکرات خلع سلاح اینطور مینویسد: «اقلا دو نفر از نمایندگان دولت‌هائی که در مذاکرات خلع سلاح شرکت دارند موقع عزیمت به امریکا بیانات امیدبخشی ایراد کردند.

«در مورد هر اجتماع بین‌المللی این قبیل بیانات معمول است ولی اظهارات این دو نفر کمتر سطحی و سرسری بود.

«اظهارات مستر نتینک که علامت امید بخشی ظاهر شده و اظهارات مستر ماسن عضو کمیسیون خلع سلاح دایر بر اینکه وی بیش از هر زمانی خوش‌بین است خالی از اساس نبود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]