[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] پیغام امروز

[تاریخ:] ۱۲ اسفند ۱۳۵۷

[شماره:] چهارم

 

چرا دانشجویان مسلمان؟

دانشجو کسی است که در دانشگاه تحصیل میکند و از این زاویه دانشجویان در صف واحدی قرار میگیرند...

...اما بر ما روشن است که این اسلام رزمندگی در خود دارد و خمودگی. و باز بر ما روشن است که اسلام رزمنده با خداوندان "زر و زور و تزویر" سرسختانه میرزمد و اسلام خمود فراتر از نوحه خوانی و روضه خوانی نمیرود. و به شدت در خدمت زر و زور قرار گرفته است و میگیرد عنوان تجزیه طلبانه "دانشجویان مسلمان" در ذهن ما سایهای از ابهام افکنده است، کدام اسلام؟ اسلام رزمنده یا اسلام خمیده و تطمیع قدرت حاکم؟ و تازه معتقدیم که این شکل نام گذاری، زمینه را برای فرقه گراییها میگشاید و خدای ناکرده فردا «دانشجویان یهودی»، «دانشجویان بهایی» و... آسوری و «دانشجویان گیلانی» و «دانشجویان آذربایجانی» و... و چه بهتر که دسته بندیها اینچنین باشد، دانشجویان هوادار دکتر شریعتی، دانشجویان هوادار مجاهدین، دانشجویان هوادار چریکهای فدایی و...

ما معتقدیم که هر گونه دسته بندی برمبنای، تفاوتهای نژادی، جنسی جغرافیائی، مذهبی و... عملی است خلاف جهت مبارزات ضد امپریالیستی چرا که نطفه تفرقههای شدیدتر را در خود میپروراند. بیاد بیاوریم الجزایر را و دستههای امپریالیسم فرانسه را که چگونه فرقه بندیهای مذهبی و منطقهای را تقویت کرد و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]