[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] پست تهران

[تاریخ:] ۲۴ مهرماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۷۱۳

 

اخبار شهرستان یزد

...

حفظ نظم و انتظامات شهرستان یزد بواسطه تعصبات شدید مذهبی مردم از طرفی و مرکزیت فرقه بهائیه از طرفی بسیار مشکل میباشد و اغلب باعث کشت و کار [کشتار] نیز میگردد که نمونه آنها را میتوان قتل محمد فخار و قصبه ابرقو دانست.

در دو سال اخیر مخصوصاً از ابتدای نطق آقای فلسفی در ماه رمضان این وضع شدت و هر آن بیم خطراتی میرفت ولی در اثر مآل‌اندیشی آقای فرهنگ حشمتی رئیس شهربانی و جدیت آقای زندیانی رئیس کلانتری ۱ امنیت کاملاً برقرار گردیده.

بهر حال خدمات آقایان فوق موجب رضایت محافل دینی توده اهالی یزد تقاضای تقدیر و تشویق آنها را دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]