[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] پست تهران

[تاریخ:] ۲۴ مهرماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۷۱۳

 

اخبار شهرستان یزد

آقای اسدی فرماندار یزد بمنظور بهبود وضع کارخانجات و ترویج صنایع دستبافی گزارشات مفصلی را بدولت تقدیم داشته که مورد توجه مخصوص وزارت کشور گردیده و امید میرود با مراقبتهائیکه بعمل میآید بحران کنونی کارخانجات تدریجاً مرتفع و وسایل آسایش توده نساج فراهم گردد.

روزنامه شادگان بعلت اینکه واجد شرایط قانون جدید مطبوعات شناخته نشد توقیف گردید.

در تاریخ ۱۵ مهر ۳۴ کمسیون مستمندان با حضور آقای فرماندار در فرمانداری تشکیل و برای اداره امور نوانخانه تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

وضع اداره بهداری یزد بسیار آشفته و اعتبارات خود را بمصرف خرید اثاثیه و غیره رسانیده و آنها هم تاراج میشود از دارو خبری نیست و بوضع مرضی رسیدگی کامل نمیشود چند شب قبل حسین فخرآبادی که بستری بود برای رفتن بمستراح از منزل خود خارج و چون پرستاران خواب و یا بمنزل خود رفته بودند در مستراح افتاده فوت مینماید از وزارت بهداری تقاضا دارند که بوضع ناهنجار بهداری یزد سر و صورتی بدهد تا مردم با فراغ خاطر مرضی خود را در بهداری بستری نمایند.

حفظ نظم و انتظامات شهرستان یزد بواسطه تعصبات شدید مذهبی مردم از طرفی و مرکزیت فرقه بهائیه از طرفی بسیار مشکل میباشد و اغلب باعث کشت و کار [کشتار] نیز میگردد که نمونه آنها را میتوان قتل محمد فخار و قصبه ابرقو دانست.

در دو سال اخیر مخصوصاً از ابتدای نطق آقای فلسفی در ماه رمضان اینوضع شدت و هر آن بیم خطراتی میرفت ولی در اثر مآل‌اندیشی آقای فرهنگ حشمتی رئیس شهربانی و جدیت آقای زندیانی رئیس کلانتری ۱ امنیت کاملاً برقرار گردیده.

بهر حال خدمات آقایان فوق موجب رضایت محافل دینی توده اهالی یزد تقاضای تقدیر و تشویق آنها را دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]