[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] پست تهران

[شماره:] ۷۲۴

[تاریخ:] ۷ آبان ماه ۱۳۳۴

 

صاحبان شیره کشخانه زندانی و محفل بهائیان آسایشگاه معتادین شد

بروجرد - دومین کميسیون [ناخوانا] مبارزه با کشت تریاک و جلوگیری [ناخوانا] استعمال آن بنا بدعوت قبلی فرمانداری روز یکشنبه ۳۰ مهر در سالن فرمانداری با حضور آقای فرماندار روسای ادارات و معتمدین محل تشکیل شد آقای فرماندار اظهار داشتند بازدیدی که باتفاق آقایان رئیس شهربانی و رئیس بهداری شده گرچه وسائل استعمال تریاک موجود نیست ولی برای آنکه بطور کلی با استعمال افیون مبارزه شود باید وسائل ترک اعتیاد معتادین را فراهم کرد آقای رئیس بهداری گفتند فعلاً ده هزار عدد حب ترک تریاک از مرکز رسیده و برایگان بمعتادین داده میشود موضوع نگاهداری شیرهایها مطرح شد چون محل مناسبی جهت بستری کردن آنها حاضر نبود قرار شد محفل بهائیان که از هر جهت مناسب است در اختیار اداره بهداری جهت آسایشگاه مبتلایان بافیون اختصاص داده شود چون هر روز صاحبان شیره کشخانهها بلطایف الحیل بساط شیره‌کشی را در محل دیگری دائر میکردند قرار شد همه آنها که ده نفرند بازداشت و زندانی گردند فعلاً در شهر دو اکیب سیار مرکب از نمایندگان شهرداری فرمانداری دادگستری با مأمورین شهربانی صبح و عصر مشغول گردش در شهر هستند تا چنانچه در محلی بساط شیره و تریاک دائر باشد صاحبان آنها را جلب و بکیفر قانونی برسانند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]